Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2987 E. , 2017/1185 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2987 E. , 2017/1185 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529395
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2987 E. , 2017/1185 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde feri müdahil ... vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, müvekkilinin davalıya tapuda devrettiği hisselerin iptali ile müvekkili adına tescilini talep ve dava etmiş, mahkemece, verilen karar, fer'i müdahil ... vekilince temyiz edilmiştir.
Temyiz eden fer'i müdahil davalı yüklenici yanında davaya müdahale etmiş olup, hüküm davalı tarafından temyiz edilmemiştir. 6100 sayılı HMK’nun 66. ve devamı maddesinde belirtildiği üzere fer'i müdahil, lehine katıldığı tarafla birlikte hareket eder, yani onun yardımcısıdır. Hüküm lehine müdahale edilen taraf hakkında verildiğinden, bu hükme karşı temyiz yoluna başvurma yetkisi aleyhine hüküm kurulan davalıya aittir. Yanında fer'i müdahil olunan davalı, hükmü temyiz etmediğinden, hakkında hüküm kurulmayan fer’i müdahilin tek başına kararı temyiz etme yetkisi bulunmamaktadır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, fer’i müdahil vekillinin temyiz isteminin REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları