Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2968 E. , 2017/1020 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2968 E. , 2017/1020 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2968 E. , 2017/1020 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 17.11.2014 gün ve 4112 Esas, 7308 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatif üyesi olduğunu, kooperatif ile arsa sahibi diğer davalılar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesiyle, .. İli, ... İlçesi, ... mahallesi, 15068 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşa edilen bağımsız bölümlerin, arsa sahiplerine ve ferdileşme yoluyla kooperatif üyelerine teslim edildiği halde borcu olduğu gerekçesiyle müvekkilinin tapusunun verilmemesi üzerine açtığı menfi tespit davasının, müvekkili lehinde sonuçlandığını ileri sürerek, müvekkiline isabet eden 15068 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 4/72 arsa paylı, zemin kat 2 no'lu bağımsız bölümün müvekkili adına tapuya tescilini, talep ve dava etmiştir.
Davalı ... vekili, arsa sahibi olarak davacıya bir taahhütleri olmadığını, aralarında hukuki bir ilişki bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı ... Kıyı ile ... vekili, müvekkillerinin, yüklenici kooperatiften eksik ve ayıplı işler nedeniyle 17.000,00 TL alacaklı olduklarını, bu alacağın mahkeme veznesine depo edilmediği takdirde, davanın reddini savunmuştur.
Davalı Kooperatif, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece gerçek kişi davalılar hakkında açılan davanın kabulüne, davalı kooperatif hakkında açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine dair verilen karar, kooperatif dışındaki davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiş ve Dairemizin 17.11.2014 tarihli 2014/4112 E., 7308 K. sayılı ilamı ile bozulmuştur.
Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 04.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları