Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2916 E. , 2017/1103 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2916 E. , 2017/1103 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529444
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2916 E. , 2017/1103 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 25.12.2014 gün ve 2014/3986 Esas, 2014/8478 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, davalının kooperatif üyeliğinden istifa etmesine rağmen, üzerine kayıtlı daireyi iade etmediğini ve konuttan yararlanmaya devam ettiğini ileri sürerek, tapuda davalı adına kayıtlı bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile kooperatif adına kayıt ve tesciline, bunun mümkün olmaması halinde taşınmazın bedelinin işlemiş faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, 31.07.2006 tarihinde kooperatiften istifa ettiğini, müvekkilinin kooperatife borcu bulunmadığını, istifa tarihinden önce şahsi tapuların verildiğini, böylece ferdileşmenin sağlandığını, bu durumda taşınmazın iadesinin mümkün olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemenin 23.01.2014 tarih ve 2013/482 E., 2014/23 K. sayılı ilamı ile davanın reddine dair kararının davacı vekilince temyizi üzerine Dairemizin 25.12.2014 tarih ve 2014/3986 E., 2014/8478 K. sayılı ilamı ile bozulmuştur.
Bu kez davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları