Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2913 E. , 2017/1092 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2913 E. , 2017/1092 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515812
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2913 E. , 2017/1092 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 17.12.2014 gün ve 5742 Esas, 8223 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı ... vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, davalı ...'ın, müvekkili kooperatifin üyesi olduğunu...'in ise İsmail ve ortağına ait taşınmazı satın aldığını, davalı ...'in üye olması sebebiyle, davalı ...'un ise Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 26. maddesi gereğince aidatlardan sorumlu olduğunu ileri sürerek, icra takibine yapılan itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... vekili, müvekkilinin kooperatif üyesi olmadığını, bitmiş haldeki gayrimenkulün bedelini ödeyerek satın aldığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Davalı ... vekili, kooperatife üye olmadığını, taşınmazı satın aldığını, daha sonra da sattığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davalı ... yönünden itirazın iptali ile takibin devamına, davalı ... yönünden ise davanın reddine dair verilen karar, davalı ... vekilinin temyiz istemi üzerine, Dairemizin 17.12.2014 tarih ve 5742 E. 8223 K. sayılı ilamıyla, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 120. maddesi uyarınca, davacı kooperatifin talep edebileceği faizin talebe konu dönemlere ilişkin olarak 3095 sayılı Kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin Kanun'un 2/1. maddesinde belirlenen oranın yüzde yüz fazlasını aşamayacağı, bu durumda, mahkemece, faiz hesabı konusunda, uzman bilirkişiden ek rapor alınıp oluşacak uygun sonuca göre karar verilmesi gerektiği belirtilerek, davalı ... yararına bozulmuştur.
Davalı ... vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları