Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2905 E. , 2017/1186 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2905 E. , 2017/1186 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2905 E. , 2017/1186 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kabulüne, birleşen davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen davada davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-

Davacılar vekili, asıl ve birleşen davada, müvekkillerinin murisi ile davalı arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince eksik işler bedeli, fazladan yapılan bir adet daire nedeniyle davacıların hissesine düşen bedel ve sözleşmede belirlenen kira yardımı bedelinin tahsilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, bozma ilamı gereğince alınan ek rapora göre, asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin asıl davadaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) Davalı vekilinin birleşen davadaki temyiz itirazlarına gelince:
Eser sözleşmelerinin kendine özgü bir türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, zamanaşımı süresi, kural olarak, inşaatın teslim tarihinden başlar ve TBK 147/6. (BK. md. 126/IV) maddesi gereğince 5 yıldır. Mahkemece, asıl davanın esastan reddine dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmediğinden, asıl davada, zamanaşımı konusunda, davacı lehine usuli müktesep hak oluşmuştur. Ancak, bozma ilamından sonra, 26.02.2014 tarihinde açılan birleşen davada, davacı arsa sahiplerince, eksik işler bedeli ile fazladan yapılan daire nedeniyle oluşan tazminatın da tahsili istenmiş; davalı vekilince, gerek dava gerekse ıslah işlemine karşı süresinde zamanaşımı itirazında bulunulmuştur.Taraflar arasındaki 20.11.2012 günlü sözleşmede, inşaatın tamamen bitirilip, arsa sahibine dairelerinin teslim edileceği ve arsa sahibinin kendi dairelerinin aboneliklerini yapacağı kararlaştırılmış, yapı kullanma izni alınması veya anahtar teslimi şeklinde teslim edilmesi öngörülmemiştir. Davacılar vekilince dosyaya sunulan 07.05.2012 günlü dilekçede, dairelerin teslim edildiği tarihin ortaya çıkması bakımından, elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin yapıldığı tarihin teslim tarihi olarak kabul edilmesini beyan etmiştir. Dosya kapsamında bulunan İski ve Bedaş'tan gelen belgelerde, arsa sahibi murisin aboneliklerinin en son 03.06.2004 tarihinde yapıldığı anlaşıldığından, arsa sahibine teslimin bu tarih itibariyle yapıldığı ve zamanaşımı süresinin de bu tarihten başlatılması gerektiği kabul edilmelidir.
Bu durumda, mahkemece, birleşen dava tarihi itibariyle, 5 yıllık zamanaşımı süresi dolduğundan, yukarıda anılan taleplerin reddine karar vermek gerektiği halde, hukuki teslimin yapılmadığı, zamanaşımının söz konusu olmadığı gerekçesiyle yazılı şekilde birleşen davada hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olmuş; kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin asıl davaya karşı temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin birleşen davaya yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının BOZULMASINA, fazla yatırılan peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları