Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2901 E. , 2017/1034 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2901 E. , 2017/1034 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2901 E. , 2017/1034 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Davacı tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili şirketin bir yıl süreyle iflasının ertelenmesine karar verildiğini, bu süre içinde iyileştirme projesinin başarıyla uygulanmasına rağmen borca batıklığın devam ettiğini ileri sürerek, iflasın ertelenmesi kararının bir yıl süreyle uzatılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, iflasın ertelenmesi sürecinde borca batıklığın arttığı, kısa vadeli borçları ödeme gücünün azaldığı, borçlarını ödemede yetersiz kaldığı, bilirkişi incelemesine esas güncel bilançolar sunulmadığı, bu şekliyle uzatma talebinin samimi ve iyiniyetli olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine, tedbir kararlarının kaldırılmasına dair verilen kararın müdahiller.... Bankası ve Siemens A.Ş. vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 23.02.2011 tarih ve 2010/13937 E., 2011/2271 K. sayılı ilamıyla; İcra ve İflâs Kanunu'nun 179/b,V hükmüne göre, “İflâsın ertelenmesi talebinin reddi ya da erteleme süresi sonunda iyileşmenin mümkün olmadığının tespiti üzerine mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflâsına karar verir.” borca batık durumda olduğu mahkemece kabul edilen şirket hakkında anılan kanun hükmü gözetilerek bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle, hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda davacı şirketin iflas erteleme talebinin reddine ve şirketin iflasına karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları