Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2899 E. , 2017/1023 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2899 E. , 2017/1023 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2899 E. , 2017/1023 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen genel kurul kararının iptali davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 29.12.2014 gün ve 6598 Esas, 8574 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, kooperatife ortak olurken davacıya 87/860 hisse verildiğini, ancak 08.11.2011 tarihli olağanüstü genel kurulda toplam 63.821 hisse üzerinden yeniden pay dağılımı yapıldığını, 87 paydan devirler sonucu 23 payın kaldığını ve noter huzurunda dairelerin dağıtıldığını, kooperatifin davacıyı zarara uğrattığını ileri sürerek, hukuka aykırı yönetim kurulu kararlarının iptali ile yapılan hisse dağılımından kaynaklanan zararların tazminine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının talebinin açık olmadığını, zarar miktarını da belirtmediğini, davacının 08.11.2011 tarihli olağanüstü genel kurulun 4. maddesinde alınan kararın iptaline yönelik bir aylık dava açma süresini kaçırdığı için yönetim kurulu kararına karşı dava açarak süre engelini aşmaya çalıştığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, davacının genel kurul kararının iptali için toplantıyı takip eden günden başlamak üzere bir aylık süre içinde dava açması gerektiği, davacının ise eldeki davayı bu süre geçtikten sonra açtığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiş ve Dairemizin 29.12.2014 tarihli, 2014/6598 E., 2014/8574 K. sayılı kararı ile onanmıştır.
Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 04.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları