Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2863 E. , 2017/989 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2863 E. , 2017/989 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2863 E. , 2017/989 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 16.01.2015 gün ve 2014/7963 Esas, 2015/239 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, davalının müvekkil kooperatifin üyesi olduğunu, kredi ihtiyacını karşılayabilmesi için kendisine isabet eden dairenin adına tescil edildiğini, ancak henüz aidat borçları bulunduğunu, davalının tapuyu almasına rağmen bu aidat borçlarını ödemediğini, ... 3. İcra Müdürlüğü'nün 2012/1193 E. sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını, davalının borca itirazı üzerine icra takibinin durduğunu, itirazın haksız olduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 oranında icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin davacı kooperatife normal dairelerin bedeli olan 84.029,00 TL ödeme yaptığını, borcu bulunsaydı tapunun kendisine devredilmeyeceğini, başkaca borcunun bulunmadığını, talep edilen borcun tek tek dayanaklarının gösterilmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalıya devri yapılan dairenin genel kurul kararıyla bedelinin 141.575,00 TL olarak belirlendiği, davalının kooperatif üyeliğinin devam ettiği ve genel kurul kararlarına ve davalının yaptığı ödemelere göre davalının 57.546,00 TL borcunun bulunduğu gerekçesiyle, itirazın iptaline %40 oranında icra inkâr tazminatının davalıdan tahsiline dair verilen kararın davalı vekili tarafından temyizi üzerine, Dairemizin 16.01.2015 tarih ve 2014/7963 E., 2015/239 K. sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmiştir.
Bu kez, davalı vekili, karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 03.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları