Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2861 E. , 2017/1056 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2861 E. , 2017/1056 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2861 E. , 2017/1056 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescili davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince müvekkili yüklenicinin edimlerini yerine getirdiği halde, davalının tapu devrini yapmadığını ileri sürerek, sözleşme gereğince 4/6 hisseye isabet eden bağımsız bölümlerin tapu kaydının iptali ile davacı adına tescilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, bozma ilamı, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından, davacının yapı kullanma izin belgesini aldığı, edimlerini yerine getirdiği, bilirkişiye kat irtifakı tesisine esas olacak şekilde bağımsız bölüm listesi hazırlatıldığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) Taraflar arasında imzalanan 23.11.2006 günlü arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, yükleniciye isabet eden 4 hisseden birinin kaba inşaatın yapımında, kalan hisselerin ise, anahtar tesliminde devredileceği kararlaştırılmış, dava açıldığı tarihte ise, inşaatta halen bir kısım eksik işler bulunduğu gibi yapı kullanma izin belgesinin alınmadığı, bunların yargılama sırasında tamamlandığı anlaşılmıştır.Bu durumda, dava açıldığı tarihte, davacının sadece bir hisseyi hakettiği, kalan üç hisseyi yargılama sırasında hakettiği dikkate alındığında, davalı arsa sahibinin dava açılmasına sebep olduğundan sözedilemeyeceğinden, yargılama giderleri ve vekalet ücretinden kalan üç hisse için sorumlu olmayacaktır. Bu itibarla, mahkemece davalının yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tamamından sorumlu tutulması hatalı olmuştur.
Açıklanan sebeplerle mahkeme kararının bozulması gerekir ise de, yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyeceğinden, hükmün HUMK'nun 438/ VII. maddesi gereğince düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının hüküm bölümünün “2” numaralı bendinde yer alan “1603,80” rakamının çıkarılarak yerine “400,95” rakamının; “3” numaralı bendinde yer alan “445,50” rakamının çıkarılarak yerine “111,38” rakamının; “4” numaralı bendinde yer alan “1219,50” rakamının çıkarılarak yerine “304,88” rakamının; “5” numaralı bendinde yer alan “3.600,00” rakamının çıkarılarak yerine “900,00” rakamının yazılmasına, kararın değiştirilmiş bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları