Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2795 E. , 2017/1187 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2795 E. , 2017/1187 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2795 E. , 2017/1187 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-
Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi olan....'nun hissedarı olduğu ... İli, ... Mahallesi, 343 Ada 17 Parsel ve 18 parselde tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerinde ön cepheden dilediği bir daire ve dükkan verilmek şartı ile kat karşılığı inşaat yaptırmak üzere davalı ...'na vekalet verdiğini, inşaattan 1 daire verildiğini ancak, dükkan verilmediğini ileri sürerek, davalılar adına kayıtlı 9, 10 ve 11 no'lu dükkanların tapu kayıtlarının iptali ile üç dükkandan her birinde müvekkillerinin toplam 1/3'er hisseleri olacak şekilde veraset ilamındaki paylarına göre tescilini, tapu iptali ve tescil mümkün olmaz ise her üç dükkandan toplam rayiç değerinin 1/3'ünün tahsilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, bozma ilamı gereğince alınan ek rapora göre, davacıların murisinin davalı ...’na verdiği vekaletname kapsamı gereğince verilmesi gereken dükkanın verilmediği, davacılara karşı asıl sorumlunun davalı ... olduğu,...'ın ise iyiniyetli olmadığı gerekçesiyle, tapu iptal ve tescil talebinin kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davalılar vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları