Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2789 E. , 2017/1169 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2789 E. , 2017/1169 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2789 E. , 2017/1169 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 12.11.2014 gün ve 5077 Esas, 7222 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, kooperatif alacağı ve işlemiş faizlerinin tahsiline yönelik yapılan icra takibine haksız olarak itiraz edilmesi sonucu takibin durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 oranında icra inkâr tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin davacı kooperatife herhangi bir borcunun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece davalının itirazının 34.058,48 TL yönünden iptaline ve asıl alacak tutarı üzerinden %40 icra inkâr tazminatının davalıdan tahsiline dair verilen kararın davalı vekilinin temyiz etmesi üzerine Dairemizin 2014/5077 – 7222 sayılı ve 12.11.2014 günlü kararıyla; ''...davalının sair temyiz itirazlarının reddi ile faiz hesaplamasının TBK'nın 120/2. maddesine uygun olmadan aylık %2.5 oranı üzerinden hesaplanmasının hatalı olduğu ve hüküm fıkrasında takibin devam edeceği asıl alacak tutarının gösterilmemesi suretiyle, HMK'nın 297. maddesine aykırı olarak infazda tereddüt oluşturacak şekilde karar verilmesinin de usul ve yasaya aykırı olduğu'' gerekçesiyle karar bozulmuştur.
Bu defa, davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 13,00 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları