Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2784 E. , 2017/1150 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2784 E. , 2017/1150 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515716
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2784 E. , 2017/1150 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tazminat davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 03.12.2014 gün ve 2936 Esas, 7817 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin üyesi olup, zemin katta bulunan bağımsız bölümün maliki olduğunu, projeye aykırı hatalı imalat sebebiyle zemin kat dairesinin yüksek zemin olma özelliğinin yok olduğunu, bu durumun da değer kaybına neden olduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle dava değerini 40.000,00 TL'ye arttırmıştır.
Davalı vekili, süresinde ayıp ihbarında bulunulmadığını, davanın zamanaşımına uğradığını, şerefiye farkının tahsiline yönelik davacı taleplerinin hukuka aykırı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davacının üyesi olduğu kooperatifte, kur'a çekimi sonucu davacıya düşen bağımsız bölümün site içerisinde bahçe dolgusu nedeniyle oluşan kot hataları yüzünden mimari projede belirlenmiş olan 0,50 metre su basman kotunun altına düşüldüğü bu itibarla zemin kat dairelerin yüksek zemin olma özelliğinin yok edilerek değerinin düşmesine sebebiyet verdiği, davanın zamanaşımı süresi içerisinde açıldığı gerekçesiyle, tazminat talebinin kabulü ile 40.000,00 TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline dair verilen karar, davalı vekilinin temyizi üzerine, Dairemizin 03.12.2014 tarih ve 2014/2936 E., 2014/7817 K. sayılı ilamıyla bozulmuştur.
Bu kez, taraf vekilleri karar düzeltme talebinde bulunmuşlardır.
Belirsiz alacak davalarında ıslah müessesesi bulunmamaktadır. Belirsiz alacak davalarında sadece harcın yatırılması gerekli ve yeterlidir. Davacı taraf davayı ıslah ederek iradesini kısmi dava olarak göstermiştir.
Bu açıklamalara ve Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin karar düzeltme istemlerinin REDDİNE, 7,80'er TL harç ve takdiren 275,00'er TL para cezasının karar düzeltme isteyenlerden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 17.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları