Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2746 E. , 2017/1053 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2746 E. , 2017/1053 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515749
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2746 E. , 2017/1053 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak, tapu iptali ve tescil davalarının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl davada davalı- birleşen davada davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-
Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, eksik ve kusurlu işler, projeye aykırılıkların giderilme bedeli ve gecikme tazminatının tahsilini; birleşen davada, davacı vekili, müvekkili yüklenicinin edimlerini yerine getirdiğini ileri sürerek, dava konusu bağımsız bölümlerin tapu kaydının iptali ile tescilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, bozma ilamı, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından, asıl davanın kısmen kabulüne; birleşen davanın, yüklenici davacının edimlerini yerine getirmediği gerekçesiyle, reddine karar verilmiştir.
Karar, asıl davada davalı- birleşen davada davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, asıl davada davalı- birleşen davada davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl davada davalı- birleşen davada davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları