Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2704 E. , 2017/1184 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2704 E. , 2017/1184 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2704 E. , 2017/1184 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın asıl reddine, karşı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl davada davacı-karşı davada davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-
Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, müvekkili yüklenici tarafından inşaatta yapılan fazladan imalat bedelinin tahsilini; karşı davada, davacı vekili, eksik işler bedeli ile gecikme tazminatının tahsilini talep ve dava etmişlerdir.
Mahkemece, bozma ilamı gereğince alınan ek rapora göre, asıl davada, fazladan yapılan işler bedelinden, eksik işler bedeli mahsup edildiğinde, davacı yüklenicinin alacağının kalmadığı, karşı davada, fazladan yapılan imalatın süreye etkisi dikkate alınarak yapılan hesaplamada, yüklenicinin teslimde temerrüde düştüğü gerekçesiyle, asıl davanın reddine; karşı davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar, asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, asıl davada davacı-karşı davada davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl davada davacı-karşı davada davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları