Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2703 E. , 2017/1081 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2703 E. , 2017/1081 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515775
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2703 E. , 2017/1081 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasında görülen genel kurul kararının iptali davası sonucunda verilen hükmün düzeltilerek onanmasına ilişkin Dairemizin 23.09.2014 gün ve 2014/262 Esas, 2014/5863 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, davalı kooperatifin eski yönetim kurulu üyesi olan müvekkilinin, 10.03.2012 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, faaliyet raporu hazırlanmadığı ve okunmadığından ibra edilmeyerek aleyhine sorumluluk davası açılmasına ilişkin karar ile yine ibra edilmeyen yönetim kurulu üyelerinden ...'ın tekrar yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ilişkin kararın yasa, anasözleşme ve dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu ileri sürerek iptalini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın Kooperatifler Kanunu'nun 53. maddesinde düzenlenen bir aylık süre içinde açılmadığını, davacının genel kurul toplantısı sırasında muhalefet şerhinin bulunmadığını, davacının yönetimde çalıştığı döneme ait çalışma raporunu kendilerinin hazırlaması gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve kısmen benimsenen bilirkişi raporuna göre; iptali istenilen genel kurul toplantısında davacının iptalini istediği kararlar için muhalefet şerhinin bulunmadığından Kooperatifler Kanunu'nun 53. maddesinde öngörülen dava açma şartının gerçekleşmediği belirtilerek davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce düzeltilerek onanmıştır.
Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 13,00 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 11.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları