Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2687 E. , 2017/1084 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2687 E. , 2017/1084 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2687 E. , 2017/1084 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasında görülen alacak davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 24.12.2014 gün ve 2014/10421 Esas, 2014/8450 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -

Davacı vekili, müvekkilinin 15.06.2007 tarihli kooperatif başkanı tarafından kabul edilen istifa dilekçesinin altına, elden alındığı ve kooperatife üye olurken verilen 29.12.2007 tarihli 30.000,00 TL bedelli senedin iptal edildiği, müvekkilinin kooperatife hiçbir borcunun kalmadığı hususlarının şerh edildiğini, bu nedenle müvekkilince verilen senedin iadesi için herhangi bir girişimde bulunulmadığını, ancak bedelsiz kalan bu senedin iade edilmeyerek kooperatif tarafından... isimli bir şahsa ciro edildiğini, anılan kişi tarafından başlatılan icra takibi sonucunda 24.500,00 TL ödediğini, kooperatifin kötüniyetle senedi ciro ettiğini, bu senedin ödenebilmesi için kredi alındığını, kredi faizi ve diğer masraflar nedeniyle toplam 17.714,85 TL ek ödemede bulunulduğunu ileri sürerek, doğrudan zarar tutarı olan 24.500,00 TL ile dolaylı zararlar için şimdilik 5.000,00 TL olmak üzere toplam 29.500,00 TL'nin davalıdan faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, dosya kapsamı ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; dava konusu yapılan senedin tanzim tarihinin 29.10.2007 olup davacının kooperatiften istifa tarihinin ise 15.06.2007 olduğu, dava konusu yapılan bononun lehtarının davalı kooperatif olup ilk cirantanın da bu kooperatif olduğu, ciro kaşesi üzerindeki tek imzanın kooperatif başkanı olan ...'ın eli ürünü olduğu, bononun kooperatif kayıtlarına geçmediği, hangi amaçla alınıp verildiğinin kooperatif kayıtlarından anlaşılamadığı, davacının bonoyu kooperatife verdiğini ispatlayamadığı, ayrıca kooperatifle takip alacaklısı ... arasındaki ilişkinin belgelenemediği, hiçbir şekilde kooperatif kayıtlarına girmeyen veya kooperatife geçerli bir şekilde teslim edildiği ispatlanamayan bu bonodan dolayı davalı kooperatifin sorumlu olmadığı, bono üzerinde imzası bulunan kooperatifin eski yöneticisinin de tek başına kooperatifi bağlayıcı imza atamayacağı, bu kişinin yapmış olduğu her türlü haksız eylemden dolayı da kooperatifin sorumlu olmayacağı gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır.
Bu kez, davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 11.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları