Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2648 E. , 2017/1083 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2648 E. , 2017/1083 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2648 E. , 2017/1083 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 04.12.2014 gün ve 2014/2712 Esas, 2014/7857 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, kooperatif üyesi olan davalının aidatlarını ödemediğini, girişilen takibe de itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile % 20'den aşağı olmamak üzere tazminat ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, ferdileşmeye geçilerek kooperatifin tasfiye edildiğini, alacağın zamanaşımına uğradığını, ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/253 esas sayılı dosyası ile görülen davada davalının aidat borcunun bulunmadığının belirlendiğini, ayrıca istenen yıllık % 120'lik faiz oranının fahiş olduğunu savunarak, davanın reddi ile alacağın %20'si oranında tazminata hükmedilmesini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; taraflar arasında üyelik ilişkisi devam ettiği sürece aidat borcunun devam edeceği ve gecikme halinde BK'nın 117 vd. maddeleri gereğince gecikmeden kaynaklanan zararın tahsili gerektiği, zamanaşımı def'inin yerinde olmadığı, alacak miktarının yargılama sonucu belirlendiği ve likid olmadığı gerekcesiyle, davanın kısmen kabulü ile ... 3. İcra Dairesi'nin 2012/5355 sayılı takibinde davalı-borçlunun asıl alacağın 24.889,84 TL'lık kısmına yönelik itirazının iptali ile takibin devamına, tarafların tazminat isteklerinin ayrı ayrı reddine dair verilen kararın taraf vekillerinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır.
Bu kez, davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 11.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları