Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2622 E. , 2017/1183 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2622 E. , 2017/1183 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2622 E. , 2017/1183 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sözleşmenin feshi, tapu iptali, tescil ve tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ... vekili, davalılar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...i, ..., ..., ... vekili, davalılar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...i vekili ve davalı ... ... vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, asıl ve birleşen davada, davalı yükleniciler ile müvekkili arsa sahibi arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ile davalılara devredilen tapu kayıtlarının iptali ile davacı adına tescilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, bozma ilamı ve tüm dosya kapsamından, inşaatın imara aykırı yapıldığı, yasal hale gelmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle, sözleşmenin feshi ile, davalılar adına kayıtlı hisseden 15/20 hissenin iptali ile davacı adına tesciline karar verilmiştir.
Karar, davacı ... vekili, davalılar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...i, ..., ..., ... vekili, davalılar ..., ..., ..., ..., ...i, ..., ..., ... vekili ve davalı ... ... vekilince temyiz edilmiştir.
Taraflar arasındaki sözleşmede, davacının da hissedarı olduğu ...parsel numaralı taşınmazın, ... parsel ile tevhid edilmek suretiyle inşaatın yapılacağı belirtilmiş, ancak, belediye işlem dosyası ve tüm dosya kapsamından, tapuda tevhid işlemi yapılmadan, 53 parsel maliklerinin muvafakatı alınmak suretiyle, her iki parsele belediyece tek yapı ruhsatı verilerek inşaatın yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, TMK'nun 692. maddesi gereğince, ... parsel maliklerinin de davaya muvafakatlarının alınması, muvafakat etmemeleri halinde davaya dahil edilmeleri zorunludur.
Öte yandan, mahkemece, tapu iptal ve tescil hükmü kurulurken, tüm davalıların adına olan hisselerden 15/20 hissenin iptaline karar verilmiştir. Oysa, davalılar arasında arsa sahipleri bulunduğu gibi; tapu kayıtlarının incelenmesinden, davalı yüklenicinin, arsa sahiplerinden muhtelif tarih ve miktarlarda hisseler alarak, birleştirip, üçüncü kişilere devrettiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, mahkemece, dava konusu parsele ilişkin tapu kayıtlarının ilk oluşumundan itibaren tüm tedavülleri ve bu tedavüllere dayanak resmi senetlerin getirtilerek, gerekirse konusunda uzman bilirkişiden rapor alınmak suretiyle; davacının, yükleniciye devrettiği hissenin, kime ne miktarda devredildiğinin tespiti ile, bunun sonucunda hangi üçüncü kişiden ne miktarda hissenin iptal edilerek, davacıya tescil edilmesi gerektiğinin saptanması ve sonucuna uygun bir hüküm kurulması gereklidir.
Bununla birlikte, davalılardan ...'a tebliğ için çıkarılan dava dilekçesi, adreste tanınmadığından iade edilmesine rağmen, mernis adresi araştırılmadan ve dava dilekçesi tebliğ edilmeden karar verilerek, savunma ve adil yargılama hakkının kısıtlanmasına sebep olunması usul ve yasaya aykırı olmuştur.
Açıklanan nedenlerle, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı ... vekili, davalılar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...i, ..., ..., ... vekili, davalılar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...i vekili ve davalı ... ... vekilinin temyiz itrazlarının kabulü ile mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları