Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2612 E. , 2017/1090 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2612 E. , 2017/1090 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2612 E. , 2017/1090 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-
Şikayetçi vekili, müvekkilinin bedeli paylaşıma konu taşınırlar üzerinde kiracılık ilişkisine dayalı hapis hakkı bulunduğunu, bu hakka dayalı olarak defter tutturup rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçtiğini, müvekkilinin öncelik hakkının dikkate alınmadığı 19.01.2012 tarihli sıra cetvelinin yaptıkları itiraz üzerine mahkemece müvekkiline öncelik hakkı tanınması gerektiği gerekçesiyle iptal edildiğini, düzenlenen 30.10.2012 tarihli yeni sıra cetvelinde kesinleşen mahkeme kararı dikkate alınmaksızın müvekkilinin öncelik hakkını bertaraf eder şekilde paylaştırma yapıldığını ileri sürerek, sıra cetvelinin iptali ile müvekkiline öncelikle pay ayrılmasını talep ve şikayet etmiştir.
Şikayet olunan vekili, şikayetin reddini savunmuştur.
Mahkemece, şikayetin reddine dair verilen karar, şikayetçi vekilinin temyiz istemi üzerine, Dairemizin 21.01.2014 tarih ve 2013/9150 E., 2014/309 K. sayılı ilamıyla, şikayet olunanın alacaklı olduğu ... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2008/4500 E. sayılı dosyasından düzenlenen 19.01.2012 tarihli sıra cetveli ile ilgili aynı taraflar arasında mahkemenin 2012/141 E., 496 K. sayılı dosyası ile yargılama yapıldığı, şikayetçi ... İnş. Yapı Malz. Gıda Oyun Sal. İşl. San. Tic. Ltd. Şti.'nin hapis hakkının önceliği bulunduğu gerekçesiyle şikayetin kabulü ile sıra cetvelinin iptaline karar verildiği, icra müdürlüğünce bu karar üzerine işbu dosyaya konu 30.10.2012 tarihli sıra cetvelinin düzenlendiği, ancak Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin emsal kararlarına dayalı olarak menkul rehninin ... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2008/4500 E. sayılı dosya alacaklısı olan şikayet olunanın haczinden sonra tesis edildiği gerekçesiyle satış bedelinin şikayet olunana ödenmesine karar verilmiş ise de şikayet olunan tarafından cevap dilekçesinde aleyhine sonuçlanan mahkemenin 2012/141 E., 496 K. sayılı kararına dayanılmış olduğu da gözetilerek şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, şikayetçinin hapis hakkından kaynaklı rüçhan hakkı bulunduğuna ilişkin usuli kazanılmış hak oluşturan mahkeme kararı gözardı edilerek, yanılgılı gerekçe ile karar verilmesinin doğru olmadığı belirtilerek, şikayetçi yararına bozulmuştur.
Bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, şikayetin kabulü ile şikayetçinin hapis hakkından kaynaklı rüçhanlı alacağının 1. sıraya alınmasına, sıra cetvelinin bu şekilde düzeltilmesine karar verilmiştir.
Kararı, şikayet olunan vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, İcra Mahkemesince uyulan bozma ilamı doğrultusunda inceleme yapılıp karar verilmiş olmasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, şikayet olunan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayet olunan vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları