Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2564 E. , 2017/1079 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2564 E. , 2017/1079 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2564 E. , 2017/1079 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasında görülen kooperatif genel kurulunun yenilenmesi davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 16.12.2014 gün ve 2014/5313 Esas, 2014/8178 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekilinin davalı kooperatifte iki üyeliğinin bulunduğunu, birisi için bağımsız bölümün verildiğini, diğeri yönünden ise ihraç kararı verildiğinin sözlü olarak kendisine iletildiğini ileri sürerek, 18.05.1997 tarihli genel kurulda verilen ihraç kararının iptalini talep etmiştir.
Davalı vekili, davacının kooperatifin iki hisse sahibi ortağı iken, parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle 19.12.1996 tarihinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten ihraç edildiğini, üyeliğinin halen bir hisse yönünden devam ettiğini, aradan 15 yıl geçtikten sonra açılan davanın haksız ve kötüniyetli olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davacının, davalı kooperatife olan borcunu ödememesi üzerine 19.12.1996 tarihli yönetim kurulu kararı ile üyelikten ihraç edildiği, ihraç kararının davacıya tebliğ edildiğine dair belgenin bulunmadığı, ancak davacının baştan itibaren normal bir üyenin ödemesi gereken miktar kadar ödeme yaptığı, davacıya ödemeleri karşılığında 46 no'lu bağımsız bölümün teslim edildiği, hak iddia edilen 26 no'lu bağımsız bölüm için ise davacı tarafından ödeme yapılmadığı gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.
Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 11.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararlarıcron