Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2557 E. , 2017/1182 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2557 E. , 2017/1182 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2557 E. , 2017/1182 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki muarazanın giderilmesi, tapu iptali ve tescil davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, birleşen davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar ... ve ... vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili yüklenici ile davalı arsa sahibi arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, davalıya ait inşaatın tamamlandığını ancak projeye aykırılıkları giderilebilmesi için davalıların daire ve odunlukları boşaltmadıklarını ileri sürerek, anılan yerlere davalıların müdahalesinin önlenmesine, boş olarak müvekkiline teslimine karar verilmesini; birleşen davada, davacı vekili, müvekkili yükleniciye isabet eden 5 numaralı daireyi, davalının, kızı olan diğer davalıya tapuda devrettiğini ileri sürerek, tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tescilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, bozma ilamı ve tüm dosya kapsamından, yargılama sırasında projeye aykırılıkların giderilerek yapı kullanma izninin alındığı, davalının birleşen davada, eksik işleri gidermek için daireyi sattığı savunmasına, eksik işler için daha önce dava açtığı, devrin dava tarihinden az önce olduğu, devredilen kişinin kızı olup, iyiniyetli olamayacağı nedeniyle itibar edilemeyeceği gerekçesiyle, asıl davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına, birleşen davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalılar ... ve ... vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin asıl davaya; dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, birleşen davaya karşı temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar ... ve ... vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlerden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları