Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2090 E. , 2017/1087 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2090 E. , 2017/1087 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515706
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2090 E. , 2017/1087 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-
Şikayetçi vekili, ipoteğin paraya çevrilmesi sonucu borçluya ait taşınmazın satıldığını, icra müdürünün satış bedelinin ipotek dosya alacağını karşılamadığı gerekçesiyle sıra cetveli yapılmasına yer olmadığına dair kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, müvekkili alacağının kabulü ile sıra cetvelinin buna göre düzenlenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Şikayet olunan vekili, talebin reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, uyulan Yargıtay bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, borçluya ait taşınmaz üzerinde diğer haciz uygulayan alacaklıların mevcudiyeti karşısında, ipotek alacaklısının sıra cetveli düzenlenmesinden feragat etmesinin, takipte üçüncü şahıs olan ve haciz uygulayan alacaklıların haklarına helal getirmeyeceği, İİK'nın 151. maddesinde rehin bedelinden masrafların çıkarılmasında ve artanın alacaklılar arasında paylaştırılmasında 138. madde hükmünün uygulanacağı, satış tutarının alacaklıların alacağını ödemeye yetmemesi halinde icra müdürünce İİK'nın 206. maddesinin 2 ve 3. fıkralarına göre alacaklıların her birine ait sıra ve payların tayin olacağı, İİK'nın 141, 142 ve 144. maddelerinin burada da uygulanacağının hükme bağlandığı, satış bedelinin alacaklıların alacağını karşılamaması halinde İİK'nın 140. maddesi uyarınca bir sıra cetvelinin düzenleneceği, hukuk ve usule aykırı memur işlemi ile diğer haciz alacaklılarına sadece sıra cetveli yoluyla kullanabilecekleri itiraz hakkının tanınmadığı gerekçesiyle, şikayetin kabulü ile icra müdürünün haciz alacaklısının sıra cetveli yapılması hususundaki talebinin reddine ilişkin 15.08.2012 tarihli kararının kaldırılmasına ve takip dosyasında icra müdürünce tüm alacaklıları gösterir sıra cetveli yapılmasına karar verilmiştir.
Kararı, şikayet olunan vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, İcra Mahkemesince uyulan bozma ilamı doğrultusunda inceleme yapılıp karar verilmiş olmasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, şikayet olunan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayet olunan vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları