Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2070 E. , 2017/1219 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2070 E. , 2017/1219 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2070 E. , 2017/1219 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki genel kurul kararının iptali davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacılar vekili, müvekkillerinin davalı kooperatif üyesi olduklarını, kooperatifin 19.06.2011 günü genel kurul toplantısı yaptığını, toplantının usulsüz olduğunu, üyelerce usule uygun çağrı yapılmaması nedeniyle üyelerin toplantıya katılamadığını, üye sayısının 131 olmasına rağmen 19 kişiyle toplantının yapılıp kararlar alındığını, toplantı ve karar yeter sayılarının oluşmadığını, kanun ve anasözleşmeye aykırılık bulunduğunu ileri sürerek, anılan genel kurulda alınan kararların iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, Dairemizin hak düşürücü sürenin gözetilmediğine dair uyulan bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu olan 19.06.2011 tarihli genel kurul kararında yoklukla malul kılınacak herhangi bir usulsüzlüğün bulunmadığı gibi, iptalini gerektirir bir durumda olmadığı, söz konusu genel kurul kararlarının alındığı tarihle dava tarihi arasındaki süre gözetildiğinde davanın hak düşürücü süreye uğradığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları