Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/2034 E. , 2017/1254 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/2034 E. , 2017/1254 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/2034 E. , 2017/1254 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 27.10.2014 gün ve 4509 Esas, 6711 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi Feri müdahil ... vekili ve feri müdahil ... ve diğer onsekiz arkadaşı vekilleri tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Asıl ve birleşen davada davacı arsa sahipleri vekili, müvekkili ile davalılardan yüklenici... Planlama İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında düzenlenen 11.04.2006 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile ek sözleşmeler uyarınca müvekkiline ait bağımsız bölümlerin 24 ayda teslimi gerekirken teslim edilmediğini, Belediyece inşaatın durdurulduğu sürenin de eklenmesi halinde bağımsız bölümlerin 19.03.2011 de teslimi gerektiğini, diğer yandan sözleşmenin 17. maddesi uyarınca yüklenicinin hak ve alacaklarının haczi ile aciz halinin fesih nedeni olduğunu, imalatın %50 seviyesinde olduğunu, gelinen aşamadan fazla tapunun yükleniciye devir edildiğini ileri sürerek, sözleşmenin geriye etkili feshi ile asıl ve birleşen davalarda davalılara devir edilen 22 adet bağımsız bölümün tapularının iptali ile müvekkilleri adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Asıl ve birleşen davada davalı yüklenici şirket vekili, imalat bedeli ile diğer tazminat talepleri saklı olmak üzere davaların kabulüne karar verilmesini istemiştir.Davalılar ... ve ... vekili, davayı kabul etmiştir.
Asıl ve birleşen davalarda diğer davalılar ile dahili davalı ...Ş. ve feri müdahiller vekilleri davaların reddini istemişlerdir.
Mahkemece, asıl ve birleşen davadaki fesih isteminin kabulü ile sözleşmenin geriye etkili şekilde feshine, ... aleyhine B Blok 27 ve 28 no'lu bağımsız bölümlere ilişkin açılan davanın feragat nedeniyle reddine, asıl ve birleşen davalardaki diğer istemlerin kabulü ile dava konusu bağımsız bölümlerin tapularının iptali ile eşit paylarla davacılar adına tesciline, B Blok 33 no'lu taşınmazın tapu kaydına davalı ...Ş. lehine konulan 30.11.2010 tarihli ipoteğin fekkine dair verilen karar, dahili davalı ...Ş. vekili ile davalılar ... vekili, ..., ... ve ... vekili, ... vekili, ... ve ... Pet. Ltd. Şti. vekili, ... vekili, ... ve ... vekili, ... vekili tarafından, temyiz istemlerinin reddine ilişkin ek kararı ise, feri müdahil ... vekili, feri müdahiller ..., ... ve ... vekili ile feri müdahiller ... vs. vekili ... temyiz etmiştir. Dairemizin 27.10.2014 tarih ve 4509 E. 6711 K. sayılı ilamıyla, davalılar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... Ltd. Şti., ..., ..., ... vekili, ... vekillerinin temyiz istemlerinin, temyizden feragat nedeniyle reddine, feri müdahil vekillerinin temyiz istemlerinin reddi ile mahkemenin bu hususta verdiği ek kararların ve davalı ...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile adı geçen banka yönünden verilen hükmün onanmasına karar verilmiştir.
Feri müdahil ... vekili ve feri müdahil ... ve diğer onsekiz arkadaşı vekilleri karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Feri müdahil ... vekili ve feri müdahil ... ve diğer onsekiz arkadaşı vekillerinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80'er TL harç ve takdiren 275,00'şer TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 27.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları