23. Hukuk Dairesi 2015/1985 E. , 2017/1151 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/1985 E. , 2017/1151 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 07 Ara 2018 01:36

23. Hukuk Dairesi 2015/1985 E. , 2017/1151 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkili şirket ile davalı arsa sahibi arasında 31.10.2012 tarihinde düzenleme şeklinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, sözleşmeyle arsa üzerindeki her katta 3 daire olmak üzere toplam 12 adet daireden oluşan bir bina yapılmasının kararlaştırıldığını, bu dairelerden dördünün davalı arsa sahibine, diğer sekiz dairenin ise müvekkiline kalacağını, müvekkili şirket sözleşmeyle yüklendiği edimlerinin tümünü yerine getirtiğini, binanın sözleşmeye uygun olarak yapıldığını ve büyük oranda tamamlandığını, arsa sahibinin ise, sözleşme gereği müvekkiline düşen daireleri devretmediğini ileri sürerek, sözleşme gereği kararlaştırılan sekiz adet dairenin tapularının müvekkili adına kayıt ve tescilini, mümkün olmaması halinde sekiz adet dairenin bedelinin tespit edilerek tazminat olarak tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı asıl, davacının sözleşme gereği edimlerini tam ve eksiksiz yerine getirmediğini, ortak kullanıma ait bodrum katla zemin katta davacıya düşen daireyi birleştirerek ters dubleks olacak şekilde daire yaptığını, edimini eksiksiz yerine getirmeyen davacının, kendisinden edimini yerine getirmesini isteyemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında 31.10.2012 tarihinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığı, inşaatın davacı tarafından yapılıp bitirilmiş olduğu, ancak davacıya devredilecek bağımsız bölümlerin devrinin gerçekleşmediği, sözleşme hükümlerine göre davacı yüklenici tarafından yerine getirilmeyen hususların davalı arsa sahibinin açacağı bir dava ile karşılanabileceği, eldeki dava açısından ise, bağımsız bölümlerin davacı yüklenici ile davalı arsa sahibi arasında sözleşme hükümlerince paylaştırılması gerektiği gerekçesiyle, davanın kabulü ile .... ili.... İlçesi....Mahallesi ....parsel'de kayıtlı taşınmazda bulunan davalı adına tapuya kayıtlı zemin kat 1-3, 1. Kat 4-6, 2. Kat 8, 3. Kat 10-11-12 sayılı bağımsız bölümlerin tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir.
Kararı, davalı asıl temyiz etmiştir.
6098 sayılı TBK'nın 97. maddesine göre, karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmenin ifasını talep eden kimse sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kural olarak kendi borcunu ifa etmedikçe karşı taraftan edimin ifasını isteyemez. İmar mevzuatına uygun imalat, inşaatın iskân alınabilecek duruma getirilerek fiili ve hukuki yönden eksiksiz olarak arsa sahibine teslim edilmesi anlamını taşır ve sözleşmeye göre inşaatı eksiksiz tamamlaması gereken yüklenici bu edimini yerine getirince kendisine düşen bağımsız bölümlerin arsa payının devrini isteyebilir. Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinde, ücret, devri kararlaştırılan arsa payıdır. Kural olarak, ücret (arsa payı) sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa (kademeli ferağ öngürülmemişse) işin yapılmasından sonra ödenir (devredilir). Bu durumda, inşaat yapma borcunu yerine getirmeyen yüklenici, arsa sahibinden tapu devrini isteyemez.
Somut olayda, davalı arsa sahibi, davacı yüklenicinin edimlerini tam ve eksiksiz yerine getirmediğini savunmuş olup, inşaatta bir kısım eksikliklerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı arsa sahibine ait bağımsız bölümlerdeki eksik imalat belirlenerek buna mukabil bağımsız bölüm veya bölümlerin teminat olarak arsa sahibinin uhdesinde bırakılması ya da belirlenecek bu miktarın depo ettirilerek tapu iptal ve tescile karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla