Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/1944 E. , 2017/1181 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/1944 E. , 2017/1181 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515720
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/1944 E. , 2017/1181 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil, mümkün olmaz ise tazminat davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, davalılardan ...'in davacı kooperatifin eski yönetim kurulu başkanı olduğunu, diğer davalıların eşi ve çocukları olup, davalı ...'ın arsa sahibinin vekili olarak, davacı kooperatif ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ve ek sözleşme imzaladığını, ancak davalıların hukuka aykırı işlemler ile kooperatifi zarara uğrattıkları gerekçesiyle, dava konusu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptali ile davacı adına tescili, mümkün değilse uğradığı zararın tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, ek sözleşme ile C ve D blokların yapımından vazgeçildiğini, A ve B bloklardaki paylaşımın sözleşmeye uygun olduğunu, genel kurulda ek sözleşmedeki şartların onaylandığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, bozma ilamı ve tüm dosya kapsamından; ek sözleşmede C ve D blok inşaatlarının iptal edildiği, buna ilişkin genel kurul kararının iptal edilmediği, bilirkişi raporuna göre davacı kooperatife A ve B bloklarda 3.2 daire eksik verildiği, davalı ... hakkında dava açılması yönünde genel kurul kararı sunulmadığı ve davalı ...'ın sözleşmeyi arsa sahibi vekili olarak imzaladığı, bu nedenle sorumlu tutulamayacağı, diğer davalıların kooperatifi zarara uğrattıklarının kanıtlanamadığı gerekçesiyle; davalılar ... ve ... hakkında açılan davanın usulden reddine, davacının tapu iptali ve tescil davasının reddine, diğer davalılara açılan tazminat davasının reddine karar verilmiştir.
Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları