Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/1761 E. , 2017/1052 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/1761 E. , 2017/1052 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/1761 E. , 2017/1052 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacılar vekili, dava dışı yüklenici şirket ile müvekkilleri arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, arsa sahiplerinin davalı ...'e vekaletname verdiğini, davalının bu vekaletnameyi kötüye kullanarak, diğer davalıya muvazaalı şekilde tapuda hisse devri yaptığını, aradan geçen uzun zamana rağmen inşaata başlamadığını ileri sürerek, davalıya devredilen hissenin iptali ile davacılar adına tescilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, davalı yüklenicinin edimlerini yerine getirmediği, davacıların fesih hakkı olduğu, yükleniciden hisse satın alan üçüncü kişi davalının iyiniyet iddiasında bulunamayacağı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı ... vekilince temyiz edilmiştir.
1) Dava, dava dışı yüklenici şirket ile davacılar arasında imzalanan 08.03.2012 günlü arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, şirket yetkilisi davalı ... Nayır'a verilen vekaletname gereğince, anılan davalının, diğer davalı ...'ya yaptğı devrin muvazaalı olduğu iddiasına dayanmaktadır. Kural olarak, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine dayalı tapu iptal ve tescil isteminin, sözleşmenin feshi talebini de içerdiği Yargıtay'ın yerleşik kararlarında kabul edilmiştir.
Eser sözleşmelerinin kendine özgü bir türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için ise, TMK'nun 692. maddesi gereğince, sözleşmenin konusu olan taşınmazın tüm paydaşlarıyla sözleşme yapılması veya diğer paydaşların yapılmış sözleşmeye muvafakat etmiş olması gerekmektedir. Dava ve sözleşme konusu olan taşınmazda, davacılar dışında, başka hissedarlar bulunduğu görülmekte ise de, bu paydaşlarla veya murisleri ile sözleşme yapılıp yapılmadığı veya sözleşmeye muvafakat edip etmedikleri dosya kapsamından anlaşılamamaktadır.
Bu durumda, mahkemece, öncelikle, sözleşmenin geçerli bir sözleşme olup olmadığı araştırılıp tespit edilmelidir.Yapılan inceleme sonucu, sözleşmenin geçerli olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin feshi için yine TMK'nun 692. maddesi uyarınca tüm paydaşların davaya muvafakat etmeleri ya da taraf olarak yer almaları gerekeceğinden, mahkemece, bu eksiklikler giderilmek suretiyle davaya devam edilmelidir.
Tüm paydaşlarla sözleşme yapılmadığının anlaşılması halinde ise, sözleşmenin geçersiz olduğunun tespiti ile buna göre bir hüküm tesis edilmelidir Bununla birlikte, dava konusu sözleşmenin tarafı olan yüklenici şirketin hukuku, eldeki davanın sonucundan etkileneceği kesin olduğundan, sözleşme geçerli olsun veya olmasın her durumda davada yer alması zorunludur.
Mahkemece, yukarıda değinilen hususlar dikkate alınmadan, işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
2) Bozma nedenine göre, davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları