Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/1681 E. , 2017/1030 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/1681 E. , 2017/1030 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/1681 E. , 2017/1030 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilinin hissedarı olduğu 21618 ada, 1 parsel, 21619 ada, 1 parsel ve 21620 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlar için davalı kooperatif ile 12.04.2000 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiğini, sözleşmenin 5. maddesine göre, davalı kooperatif tarafından inşaat ruhsatının alınmasından itibaren 52 ay içinde tüm masrafların karşılanarak arsa sahiplerine düşen dairelerin anahtarlarının teslim edilmesinin kabul ve taahhüt edildiği, yapı ruhsatlarının 14.08.2001 tarihinde alınmasına rağmen inşaatların süresinde bitirilmediğini ve 52 aylık sürenin 15.12.2005 tarihinde dolduğunu, sözleşmenin 11. maddesi gereğince davalıya gecikme tazminatının ödenmesi için başlatılan icra takibinde davalının haksız olarak itirazı olduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 oranında icra inkâr tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, arsanın hazine ile şuyulu olarak teslim edildiğini, bu durumun imar parselizasyon işlemi ile giderildiğini, gecikmeden müvekkilinin sorumlu olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamından; davacının alması gereken daire sayısının 18 olduğu ve bunların tamamının 21619 ada, 1 parselde bulunan A 3 bloktan verilmesinin gerektiği, takip tarihi itibariyle 18 adet dairenin davacıya teslim edilmediği, sözleşmeye göre, teslim tarihinin inşaat ruhsatı+ 52 ay olduğu, inşaat ruhsatının 14.08.2001 tarihinde alınmış olması nedeniyle teslimin 15.12.2005 tarihinde yapılmasının sözleşmeye göre zorunlu olduğu, ancak inşaat ruhsatının alındığı tarihte henüz imar parselasyon işlemlerinin tamamlanmadığı, davalı kooperatifin imar işlemlerinin tamamlanması için idareye ilk başvurusunun 19.12.2012 olduğu, bunun üzerine parselasyon planlarının idare hukuku yönünden 15.05.2003 tarihinde kesinleştiği, gecikmenin idareden kaynaklı olması nedeniyle aradaki 4 ay 26 günlük sürenin süre uzatımı olarak hesaba katılmasının mümkün olduğu ve revize teslim tarihinin 20.05.2006 olarak hesaplanmsı durumunda gecikme süresinin 14 ay 5 gün olduğu, böylece ceza tuturanın takip tarihi itibariyle 31.425,13 TL olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları