Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/1674 E. , 2017/1156 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/1674 E. , 2017/1156 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515783
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/1674 E. , 2017/1156 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkili ile davalılar arasında 10.03.2010 tarihinde imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca iş merkezi yapılacağını, davalıların taşınmazı kiraya vermiş olmaları nedeniyle açılan tahliye davasında verilen kararın henüz kesinleşmediğinden inşaat yapılacak arsanın müvekkiline teslim edilmediğini ve müvekkilinin inşaata başlayamadığını, davalıların 12.05.2011 tarihli ihtarname ile haklı bir gerekçe göstermeden sözleşmeyi feshettiklerini ve müvekkilini vekillikten azlettiklerini, müvekkilinin sözleşme sonucu elde edeceği kârdan mahrum kaldığını, sözleşme dolayısıyla çeşitli zaruri masraflar yaptığını ileri sürerek, şimdilik zaruri masraflar nedeniyle 40.000,00 TL, yoksun kaldığı kâr mahrumiyeti nedeniyle 10.0000,00 TL olmak üzere 50.000,00 TL maddi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, davacının sözleşme yapıldığında taşınmazda kiracı olduğunu, bilerek sözleşmeyi imzaladığını, sözleşmeden sonra Nisan 2011 yılında müvekkilllerinin kontrol için gittiğinde eski kiracının taşınmazı tahliye ettiğini ancak otel inşaat malzemelerinin olduğunu görünce kaymakamlık makamına başvurduklarında davacının vekaletnamedeki yetkilerini aşarak taşınmazı .... Ltd. Şti'ne 12 aylığına kiraya verdiğini öğrendiklerini, akdin haklı nedenle feshi sebebinin bu olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, dosya kapsamı ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacının arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesindeki şartlara uygun olarak inşaata başlamadığı, masraf olarak ibraz edilen belgelerdeki ödemelerin bir kısmının sözleşme öncesi döneme, bir kısmının da azilden sonraki döneme ait olması ve dava konusu taşınmazda herhangi bir inşaat mevcut olmadığından ibraz edilen belgelerin sözleşmeden kaynaklı olmadığı, sözleşmenin ifa edilememesinde arsa maliklerinin kusurunun bulunmadığı, davacının sözleşmeden sonra Sanset şirketi ile inşaat sözleşmesindeki arsanın kullanımı yönünde sözleşme yapması sebebiyle azilnameye sebep olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları