Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/1629 E. , 2017/1028 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/1629 E. , 2017/1028 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/1629 E. , 2017/1028 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve karşı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı - karşı davalı vekili, ... ili ... ilçesi ... mahallesi 31 pafta 809 ada 9 parselde kayıtlı 304-m² arsanın 1/2 hissesini davalıya sattığını, aynı parseldeki kalan hissesi için davalı ile 11.06.2010 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, taşınmazın diğer taşınmazlarla tevhidi sonucu oluşan 31 parselde iki bloktan oluşan inşaat yapıldığını, sözleşmede belirtilen bağımsız bölümlerin müvekkiline teslim edildiğini ancak sözleşmeye göre binanın 7 normal kat ve 20 daire olarak inşa edilmesi gerekirken bir giriş kat, 8 normal kat ve bir çatı arası katı ilavesi yapılmak suretiyle 10 katlı olarak yapıldığını, davalı yüklenicinin daire metrajları ile oynamak sureti ile kendisine ait daireleri büyüttüğünü, üç daire olarak sözleşmede yapılan katlara ikişer daire yapmak suretiyle kendini haklı çıkarmaya çalıştığını, sözleşmeye göre müvekkilinin hem kat hem de metraj olarak artışa ilişkin alacaklı olduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL'nin ihtarın tebliğ tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı – karşı davacı vekili, davanın reddini istemiş, karşı davada ise, sözleşme konusu 9 no'lu parselin m²'sinin kamulaştırmasız el atma sebebiyle 65,84 m² eksik teslim edildiğini ve yüklenici olan müvekkilinin 67.000,00 TL zararı olduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 5.000,00 TL tazminatın davacıdan dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesi ile talebini 39.504,00 TL olarak artırmıştır.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; inşaatın tasdikli tadilat projesine uygun olarak yapıldığı, davacıya verilen 15 ve 17 numaralı dairelerin sözleşmede belirlenen brüt 90 m² alan şartının sağlandığı sabit olduğundan davacının eksik m² iddiasına dayalı tazminat talebinin yerinde olmadığı, yine dava konusu 9 parsel üzerine inşaat yapılması hususunun taraflar arasında 11.06.2010 tarihinde kararlaştırıldığı, oysa taşınmaz üzerinden 11.12.2007 tarihi öncesinde belediye tarafından yol ve kaldırım olarak kullanılmak üzere kamulaştırmasız el atıldığı, bu konuda açılan kamulaştırmasız el atma davası sonucunda verilen kararın 09.11.2009 tarihinde sözleşmeden önce kesinleştiği, tacir olan davalı-karşı davacı şirketin inşaat yapmak üzere sözleşme yaptığı alan üzerine projeyi oluşturacak taraf olup projenin yapılacağı alanın fiziki olarak m²'sini bilmediği iddiasının basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğü bulunan şirketin ileri sürebileceği bir husus olmadığı gerekçesiyle, asıl ve karşı davaların ayrı ayrı reddine karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı -karşı davacı vekilinin tüm ve davacı -karşı davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) 6100 sayılı HMK'nın 297/2. maddesine göre, tarafların her bir talebi hakkında ayrı ayrı karar verilmesi gereklidir. Mahkemece asıl davada davacı talepleri yönünden davanın reddine karar verilmiş ise de, asıl davada davacının sözleşmede kararlaştırılan dışında fazla kat ve bağımsız bölüm imalatı yapılarak oluşan değer yönünden tazminat talep etmesi konusunda gerek bilirkişi raporları ve gerekse de mahkeme gerekçesinde bu konunun tartışılıp incelendiği yönünden açıklık bulunmamakta ve bu talebin hangi sebepten redddedildiği anlaşılamamaktadır.
Bu durumda, mahkemece, taraflar arasındaki 11.06.2010 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde hüküm altına alınan ''belediye tarafından artışın olması hâlinde arsa sahiplerinin katlardaki yüzdelik haklarının baki olduğu'' düzenlemesi değerlendirilerek, sözleşmede kararlaştırılan dışında fazladan kat ve bağımsız bölüm imalatı yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise, asıl davada davacı arsa sahibinin talebinin dosyadaki deliller de nazara alınarak haklı olup olmadığı hususunda ayrıntılı denetime elverişli yeni bir bilirkişi kurulundan rapor alınıp, oluşacak uygun sonuç dairesinde bu talep yönünden karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik hüküm tesisi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı-karşı davacı vekilinin tüm ve davacı – karşı davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı-karşı davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı -karşı davalı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden asıl davada davalı-karşı davada davacıdan alınmasına, asıl davada davacı-karşı davada davalıdan peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları