Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/1600 E. , 2017/1051 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/1600 E. , 2017/1051 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/1600 E. , 2017/1051 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tapu kaydındaki şerhin terkini düzeltimi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, dava dışı yüklenici ile müvekkili arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tapuda yüklenici tarafından şerh verildiğini, sözleşmenin ifa ile sonuçlandığını, kat irtifakı kurulduğunu ileri sürerek, şerhin terkinini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, mülkiyet haklarının kurulduğu, sözleşmenin hükmünün kalmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava, tapu kaydına konulan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi şerhinin terkinine ilişkindir. Öncelikle, HMK'nun 382. maddesinde, şerhin terkinine ilişkin davalar, çekişmesiz yargı işleri arasında sayılmamıştır. Bu durumda, bu tür davalarda, 6100 sayılı HMK'nun 2. maddesi uyarınca asliye hukuk mahkemesi görevlidir.
O halde, mahkemece, izah edilen husus gözden kaçırılarak, işin esasına girilip hüküm kurulması doğru olmamıştır.
Bununla birlikte, bir subjektif hakka ilişkin dava, kendisinden istenebilecek olan kimse hakkında açılabilir. Oysa somut olayda, Tapu Sicilinin tutulmasından doğan sorumluluk sözkonusu olmadığı gibi anılan idarenin davalı sıfatının bulunmasını gerektiren bir hukuksal sebep de yoktur. Bu tür davalarda, husumet, şerh lehtarına yani yükleniciye yöneltilmelidir. Bu itibarla, ...’ne davacı tarafından yöneltilen husumetin mahkemece kabulü ve hakkında hüküm kurulması da kabule göre hatalı olmuştur.
Açıklanan nedenlerle, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının BOZULMASINA, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları