Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/1598 E. , 2017/1089 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/1598 E. , 2017/1089 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515800
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/1598 E. , 2017/1089 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili yüklenici şirketin, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde kararlaştırılanların dışında, davalı arsa sahiplerine ait dairelere toplam 79.184,00 TL değerinde faydalı ve değer artırıcı imalatlar yaptığını ileri sürerek, anılan meblağın tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, taraflar arasındaki sözleşmede, arsa sahiplerine verilecek dairelerdeki imalatlar ile yükleniciye ait dairelerdeki imalatların işçilik ve malzeme yönünden aynı nitelikte olacağının kararlaştırıldığı, yüklenici tarafça, sözleşme dışı fazladan bir takım imalatlar yapıldığı ileri sürülmüş ise de bu imalatların kendisine ait dairelere de yapılmış olduğunun tespit edildiği, bu itibarla dava konusu talebin yerinde olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları