Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/1498 E. , 2017/1142 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/1498 E. , 2017/1142 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/1498 E. , 2017/1142 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

-KARAR-

Temyiz dilekçesinin verilme usulü HUMK'nın 434. maddesinde açıklanmış olup, buna göre harca tabi ise temyiz dilekçesinin temyiz defterine kayıt ettirilip, temyiz harcının yatırılmış olması gerekmektedir. Temyiz defterine kayıt ettirilip, harcı alınmayan temyiz dilekçeleri bakımından çözüm getiren 21.05.1985 gün ve 1984/5 E., 1985/1 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında, harca tabi olmasına rağmen hesap edilip ilgilisinden alınmadan temyiz defterine kaydedilen temyiz dilekçeleri hakkında da HUMK'nın 434/3. maddesinde öngörülen eksik harç ödenmesi ile ilgili işlemin kıyasen uygulanması ve bu durumda temyiz isteminin, temyiz defterine kaydedildiği tarihte yapılmış sayılması gerektiği açıklanmıştır.
Somut olayda, asıl davada davacı-karşı davada davalı .... vekilince kısmen reddine karar verilen asıl dava yönünden maktu temyiz ve karar harcı yatırıldığı halde, kısmen kabulüne karar verilen karşı dava yönünden temyiz yoluna başvuru harcı ile nispi karar harcı yatırılmadığı anlaşılmıştır.
Asıl davada davacı-karşı davada davalı vekilince, karşı dava yönünden kurulan tapu iptal ve tescil hükmüne ilişkin temyiz itirazları da ileri sürüldüğünden, bu dava yönünden de temyiz başvuru ve temyiz karar harcı yatırılması gereklidir.
Bu itibarla, asıl davada davacı-karşı davada davalı vekilince, karşı dava yönünden verilen hükme ilişkin harç yatırılmış ise buna ilişkin makbuzun dosyaya konulması, yatırılmamış ise, harcı yatırılmayan karşı dava yönünden harcın yatırılması için HUMK'nın 434/3. maddesi uyarınca muhtıra çıkarılması, sonucuna göre gerektiğinde aynı madde hükmü uyarınca mahkemece bir karar verilmesi ve temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi,
İçin dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 17.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları