Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2017/1241 E. , 2017/1462 K.

23. Hukuk Dairesi 2017/1241 E. , 2017/1462 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2017/1241 E. , 2017/1462 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Davacı tarafından açılan sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Şikayetçi vekili, sıra cetveli ve derece kararı ile 3 numaralı haciz sırasında yer alan...İcra Dairesi'ne ait 2014/677 Esas sayılı dosyanın taşınmaz haciz tarihinin yanlış olduğunu, haczin süresinde olmadığını öğrendiğini, taşınmaz haczinin 07.03.2014 tarihinde konulduğunu, 14.01.2015 tarihinin taşınmaz haciz tarihi olmadığını, yanlış bildirilen haciz tarihi ile...İcra Dairesi'nin 2014/677 Esas sayılı dosyasının, davacı banka dosyasının önünde yer aldığını, kanuna uygun olmadığını ileri sürerek,...İcra Dairesi'ne ait 2014/677 Esas sayılı dosyasından verilen 14.01.2015 tarihli İcra Müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, şikayete konu ...İcra Müdürlüğü'ne ait 2014/677 Esas sayılı icra takibinde şikayetçinin taraf sıfatının bulunmadığı gerekçesiyle, aktif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.
1-Talep, sıra cetveline şikayet mahiyetindedir. Mahkemece şikayetçiye sıra cetvelinde kendisinden önce gelen ve pay ayrılan alacaklıya husumet tevcihi yönünde HMK'nın 119/2. maddesi uyarınca kesin süre verilip bu alacaklının da dosyaya dahil edilmesi, şikayet dilekçesinin tebliğ edilerek, taraf teşkilinin sağlanması, varsa savunma ve delilleri değerlendirilerek şikayetin incelenmesi gerekir.
Şikayetçi tarafından şikayet dilekçesinde şikayet olunan olarak gösterilen icra dosyasındaki alacaklıya re'sen tebligat çıkarılarak, onun huzuruyla yargılamaya devam edilerek karar verilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeden yargılamaya devam edilerek karar verilmesi doğru olmamış ve hükmün bozulmasını gerekmiştir.
2-Bozma nedenine göre, şikayetçi vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün şikayetçi yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları