Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/9779 E. , 2017/1381 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/9779 E. , 2017/1381 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/9779 E. , 2017/1381 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tespit ve alacak davasının yapılan yargılaması sonucu verilen hükmün temyizi üzerine Dairemizin bozmasına karşı, yerel mahkemenin direnme kararının temyiz edilmesi üzerime gereği düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkili vakfın, çalışanlarının sosyal güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere 506 SK'nın geçici 20. maddesi kapsamında kurulmuş bir sosyal güvenlik kuruluşu olduğunu, İmar Bankası personelinin vakıf üyesi olmasının öngörüldüğünü, davalı bankanın 08.06.2005 tarihinde iflas ettiğini, vakıf senedi kapsamında üyelerinin sağlık giderlerinin ödenmesinden davalı ... bankanın sorumlu olduğunu, iflastan sonra taahhuk eden sağlık giderlerinin iflas ile sona eren edimlerden olmadığını, bu harcamalardan doğan müflis borçlarının masa borcu kapsamında ödenmesi gerektiğini ileri sürerek, iflas tarihinden dava tarihine kadar ödenmeyen sağlık giderlerine ilişkin alacakların faizi ile birlikte tespitine ve masa borcu olduğu gözetilerek müflis banka idaresinin 13.06.2006 tarihli yazısıyla reddettiği 20.939,89 TL'nin faizi ile tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece dosya kapsamına göre; masa borçlarının, masanın taahhüt ve mükellefiyetlerini kapsadığı, iflasın açılmasından tasfiyenin tamamlanmasına kadar yapılan borçlar olduğu, çekişme konusu yapılan sağlık giderleri yönünden iflas idaresinin doğrudan doğruya tasfiye kapsamında yer alan bir taahhüdü ya da mükellefiyeti bulunmadığı ve İstanbul 7. ATM'nin 2008/357 Esas, 2009/404 Karar sayılı kesinleşen ilamına göre masa borcu kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu durumda; davalı ... banka iflas idaresinin 13.06.2006 tarihli yazısı ile reddedilen 20.939,89 TL tutarındaki sağlık gideri alacağının İİK'nın 235. maddesi uyarınca sıra cetveline kaydedilmesi suretiyle talep edilebileceğinden mahkemenin görevli olmaması sebebiyle tüm taleplerin reddine dair verilen karar, davacı ve davalı ... banka iflas idaresi vekillerinin temyizi üzerine Dairemizin 28.02.2014 tarih ve 2013/7112 Esas, 2014/1442 Karar sayılı ilamı ile “... bu itibarla ödenmeyen sağlık giderinin iflas alacağı olmayıp masa borcu niteliğinde bulunduğu gözetilerek mahkemece bu kalem alacağın incelenmesi ve buna ilişkin talep hakkında bir karar verilmesi gerekirken, görevsizliğe karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.” gerekçesi ile mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.
Mahkemece bozma sonrası yapılan yargılamada; davaya bakma görevinin mahkemeye ait olduğu kabul edilmiş ancak alacağın, iflasın açılmasından sonra doğan borçlara ilişkin olduğu ve kesinleşmiş ilam gereği alacağın masa borcu niteliğinde olmadığının kabulüne yönelik önceki kararda kısmen direnilerek, davanın reddine karar verilmiştir.
Bu kez, davacı vekili mahkemenin direnme kararına karşı temyiz isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları