Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/8687 E. , 2017/1509 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/8687 E. , 2017/1509 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529361
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/8687 E. , 2017/1509 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi(Ticaret Mahkemenin Sıfatıyla)

Davacı tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde müdahil ...Telekomini. ve Bil. Tek. San. ve Tic. A.Ş. vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiştir. Temyize konu karar niteliği gereği duruşmaya tâbi olmadığından duruşma isteminin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkili şirketin uzun yıllar ticaret hayatında olup, bugüne kadar inşaat, otel, turizm ve benzer birçok alanda faaliyet gösterdiğini, borca batık durumda olan müvekkili şirkete ait olan ... otelin işletmeye açıldığını ve birçok gün tam kapasite hizmet vermekte olduğunu, şirketin mali durumunda iyileşmeler meydana geldiğini ileri sürerek, iflasın bir yıl süreyle ertelenmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; Ticaret Sicil Gazetesi'nden gelen 18.05.2015 tarihli cevabi yazıya göre şirketin... olan adres değişikliğinin 21.04.2015 tarihinde tescil edilip, 24.04.2015 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği, davanın ise 30.03.2015 tarihinde açıldığı, kanuna göre ticaret sicil kayıtları Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren hukuki sonuç doğuracağından dava tarihinde Altındağ/Ankara adresi geçerli olup mahkemenin yetkisiz olduğu gerekçesiyle, mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiş olup, mahkemece, gerekçeli kararın davacı vekiline 21.07.2015 tarihinde tebliğ edildiği ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmemekle 05.08.2015 tarihi itibariyle davacı taraf açısından kesinleştiği, her ne kadar davacı vekilince 27.08.2015 tarihli temyiz dilekçesi verilmiş ise de, iflas erteleme davaları çekişmesiz yargı kapsamında olup basit yargılama usulüne tabi olduğundan adli tatilde bu davalara yönelik sürelerin işleyeceği, davacı vekilinin adli tatilde temyiz süresi olan günlük sürenin sonrasında 27.08.2015 tarihinde temyiz dilekçesini ibraz ettiği gerekçesiyle, 30.09.2015 tarihli ek karar ile davacı vekilinin temyiz isteminin süre yönünden reddine karar verilmiş, ek kararın, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 28.01.2016 tarih ve 2015/8643 E., 2016/474 K. sayılı ilamı ile onanmıştır.
Mahkemece, 14.03.2016 tarihli ek karar ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Ek kararı, müdahil ...Telekomini. ve Bil. Tek. San. ve Tic. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.
İflas erteleme davası aynı zamanda iflas istemini de içerdiğinden kamu düzenine ilişkin olan bu hususta mahkemece iflas erteleme isteyen şirketin borca batıklık tespiti yapılarak borca batık olduğunun belirlenmesi halinde iflas kararı verilmesi zorunlu olduğundan, takip edilmeme ya da tahrik dilekçesi verilmeme gibi nedenlerle “davanın açılmamış sayılmasına” ilişkin karar verilemeyeceğinden, ayrıca somut olayda süresinde tahrik dilekçesi de verilmiş olduğundan mahkemenin 14.03.2016 tarihli ek kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, müdahil ...Telekomini. ve Bil. Tek. San. ve Tic. A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 14.03.2016 tarihli ek kararın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 18.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları