Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/7042 E. , 2017/1505 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/7042 E. , 2017/1505 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/7042 E. , 2017/1505 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, arsa sahiplerinden olan müvekkili ile davalılar arasında 27.10.2006 tarihinde imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca müteahhidin edimini yerine getirmediğini, ortak yerleri kullanıma hazır hale getirmediğini, inşaatı projesine uygun yapmadığı için iskân ruhsatı alınamadığını, asansör yapılmadığını, bodrum kat su giderlerinin eksik olduğunu, binaya ait SSK ve imar ruhsatı masrafları ile yapı denetim masrafları ve benzeri eksiklerin ihtara rağmen yapılmadığını ileri sürerek; davalının sözleşmeyi yerine getirmediğinin tespiti ile uğranılan zararın tespiti ve tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş; ıslah yoluyla vergi dairesi, belediye otopark ücreti ve SGK ile yapı denetime olan mevcut borçları için olan 36.500,00 TL'nin tahsilini istemiştir.
Davalılar, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre davacının belgelediği her üç zarar kaleminin de, davalı yükleniciler tarafından karşılanması gerektiği, yapı denetim için 13.234,19 TL, proje tasdiki için 3.006,00 TL, kalan % 75 otopark bedeli için 19.988,09 TL bedeli davacı ödemek zorunda kaldığı için, bunların toplamı olan davacı alacağının 36.228,28 TL olduğu, bu kalemler yönünden davalıların edimlerini yerine getirmediği, zaten tazminat hükmü için zorunlu bulunduğundan, ayrıca bu halin tespit edilmediği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 36.228,28 TL'nin davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı ... temyiz etmiştir.
Davacının ıslah yoluyla istediği ve mahkemece hüküm altına alınan kalemlerin ödendiği iddia ve ispat edilemediğinden, davacının bu bedeli talep hakkı henüz doğmamış olup erken açılan davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ...'nun temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı ... yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları