Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/6748 E. , 2017/1648 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/6748 E. , 2017/1648 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/6748 E. , 2017/1648 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davalı ... dışında kalan diğer davalılar yönünden kabulüne, davalı ... yönünden dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar ..., ..., ..., ..., ...'a velayeten ..., ... ve ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilinin murisleri ile bir kısım davalının murisi yüklenici arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, yükleniciye tapuda avans olarak pay devri yapıldığını, ancak yüklenicinin inşaatı tamamlamadığını ileri sürerek, sözleşmenin geriye etkili feshi ile davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile tescilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, bozma ilamı, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından, inşaatın süresinde teslim edilmediği, geriye etkili fesih hakkının oluştuğu, yükleniciden bağımsız bölüm satın alan üçüncü kişilerin iyiniyet iddiasında bulunamayacakları, ancak davalılardan ... yönünden kesin hüküm bulunduğu gerekçesiyle, sözleşmenin geriye etkili feshi ile davalılardan ... hariç diğer davalılara yönelik davanın kabulü ile davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmiştir.
Karar, davalılar ..., ..., ..., ..., ...'a velayeten ..., ... ve ... tarafından temyiz edilmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) Mahkemece verilen ilk karar, Dairemizce bozulmuş ve bozma ilamında; geriye etkili fesih koşullarının oluşup oluşmadığının esastan incelenmesi ve taraflar arasında daha önce görülen ve kesinleşen davada, davalı üçüncü kişilerden ... hakkında da kesin hüküm oluştuğundan bu davalı için de davanın kesin hüküm nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu itibarla, temyiz eden davalılar hakkındaki, davanın kesin hüküm nedeniyle reddine dair verilen ilk karar, bozma kapsamı dışında kalarak usuli müktesep hak oluştuğu halde, tekrar esastan inceleme yapılıp, davalılar hakkındaki tapu iptal ve tescil davasının kabulü usul ve yasaya aykırı olmuştur.
Bu durumda, mahkemece, temyiz eden davalılar ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... ile davalı ... hakkındaki tapu iptal ve tescil davasının kesin hüküm nedeniyle usulden reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalılar ..., ..., ..., ..., ...'a velayeten ..., ... ve ...'ın diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının temyiz eden davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları