Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/6708 E. , 2017/1618 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/6708 E. , 2017/1618 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/6708 E. , 2017/1618 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tapu iptali, tescil, tespit, muarazanın men-i ve alacak davaları sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 14.04.2016 gün ve 2015/477 Esas, 2016/2379 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl ve birleşen davada davacılar vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü

- KARAR -

Davacı vekili asıl davada, müvekkili ile davalı kooperatif arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenerek, Kılıçdede Mahallesi 879 ada 4 ve 5 parseller üzerine bina yapılmasının kararlaştırıldığını, 5 parselde ayrıca müvekkilinin babasının da hissesi bulunduğunu ve bu hissenin sözleşme konusu olmadığını, davalının 4 ve 5 parseller üzerinde 14 katlı ve 56 bağımsız bölümlü bina yapılması gerekirken, müvekkilinin rızası olmadığı halde, imar uygulaması sonucu oluşan 2800 ada 10 parsel üzerinde A ve B bloklardan oluşan iki parsel inşa edildiğini, davalının yapı ruhsatını kasten geç aldığını ileri sürerek, dava konusu 2800 ada 10 parselde bulunan 10 adet bağımsız bölümün, sözleşme dışı yapılan 10 adet bağımsız bölüm ile bir adet bağımsız bölümün 714/1000 hissesinin, muris ...'den intikal eden 5 no'lu parselde sözleşme dışı yapılan 3 adet bağımsız bölümün davacı adına tesciline, bu talep yerinde görülmediğinde dava konusu 23 adet tam ve 1 adet bağımsız bölümün 714/1000 hissesine tekabül eden hisse tapusunun iptali ile davacı adına tesciline, muarazanın bu şekilde men'ine, şimdilik 100,00 TL gecikme tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiş, birleşen davada ise, 100.000,00 TL geç teslim tazminatının tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle de tapu iptali tescil ve miktarı belirsiz alacak davası olarak kabulü ile sözleşme gereği verilmesi gereken ... ada ... parseldede davalı adına kayıtlı A blok ...ve ...no'lu bağımsız bölümlerin tapularının iptali ile davacı ... adına kayıt ve tesciline, -A blok ...no'lu bağımsız bölümün tapusunun fiili imkansızlık nedeniyle iptal edilerek davacı adına tescilinin mümkün olmaması halinde, ıslah tarihi itibariyle serbest piyasa rayiç değerinin bilirkişi marifetiyle belirlenerek, işlemiş kiralarıyla ve ilk dava tarihi olan 26.01.2011 tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, davacıya babası ...'den intikal eden sözleşme dışı hisse karşılığı verilmesi gereken 1,450 adet dairenin tapularının iptali ile davacı arsa sahibi ... adına kayıt ve tesciline, bunun mümkün olmaması halinde, ıslah tarihi itibariyle serbest piyasa rayiç değerinin bilirkişi marifetiyle belirlenerek, işlemiş kiralarıyla ve ilk dava tarihi olan 26.01.2011 tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, birikmiş geç teslim tazminatından, dava konusu yapılmış 100.100,00 TL'ye ilaveten şimdilik 100.000,00 TL'nin daha ait oldukları yıl ve aylar itibariyle ticari temerrüt faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, taraflar arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiğini, tapuların zamanında alınamamasının intikallerin geç yapılmasından kaynaklandığını, davacının babası ...'in 400 m² yeri ...'a satıp tapu devretmeden öldüğünü, bunun üzerine davacının isteğiyle ...'nin oğlu ...'a B blok ... no'lu dairenin verildiğini, 31478 yevmiye sayılı sözleşme ile davacı hissesinin artırıldığını ve daha önce davacının oğullarına verilen 2 hissenin de düşülerek 10 daire verildiğini, davacının ikinci binanın yapılacağını bildiğini, sözleşmede bu nedenle ikinci binanın 6. katından 2 daire verileceğinin yazıldığını, gecikme tazminatı isteminin yasal olmadığını, yapı ruhsatından itibaren inşaatın bitirilmesi için halen süre bulunduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Birleşen davada davalılar vekili, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, 15.03.2013 tarih ve 2001/94 E., 2013/177 K. sayılı kararı ile, asıl davada dokuz adet daire yönünden tapu iptali tescil talebinin kabulüne, kira tazminatı talebinin reddine, 4,450 adet daire karşılığı talebinin 104.641,97 TL olarak kabulüne, diğer taleplerin reddine, birleşen davada talebin kısmen kabulü ile 178.538,46 TL olarak kabulüne karar verilmiş, kararı davacı mirasçıları ve davalı kooperatif vekilleri temyiz etmiştir. Dairemizin 27.06.2014 gün ve 2014/1690 esas, 2014/4964 karar sayılı ilamı ile, birleşen davada kısa kararda kabul edilen miktarın “davalıdan” tahsiline karar verilip, gerekçeli kararda ise “davalılardan” tahsiline karar verildiğinden kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişki oluştuğu gerekçesiyle, hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Mahkemece bozma ilamına uyularak, asıl davada dokuz adet daire yönünden tapu iptali tescil talebinin kabulüne, kira tazminatı talebinin reddine, 4,450 adet daire karşılığı talebinin 104.641,97 TL olarak kabulüne, diğer taleplerin reddine, birleşen davada talebin kısmen kabulü ile 178.538,46 TL olarak kabulüne dair verilen karar, davacı ... mirasçıları vekili ile davalı kooperatif vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizin 14.04.2016 tarih ve 2015/477 E., 2016/2379 K. sayılı ilamıyla onanmıştır.
Asıl ve birleşen davada davacılar vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 4,60 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 30.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları