Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/4745 E. , 2017/1438 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/4745 E. , 2017/1438 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529497
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/4745 E. , 2017/1438 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptali, tazminat ve alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın asıl ve birleşen 2011/753 E. sayılı davanın kabulüne, birleşen 2013/284 E. sayılı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerinin davadan feragat etmeleri üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-KARAR-
1-Dosya temyiz aşamasında iken, asıl ve birleşen davada (2013/284 E.) davacı-birleşen (2011/753 E.) davada davalı vekili ile asıl ve birleşen davada (2013/284 E.) davalı-birleşen (2011/753 E.) davada davacı vekili davadan feragat etmiştir.
Feragat, 6100 sayılı HMK'nın 311. madde hükmü uyarınca, kesin hüküm sonuçlarını doğurduğu gibi, aynı Kanun'un 309/2. maddesi uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Öte yandan, aynı Kanun'un 310. maddesi uyarınca davadan feragat, karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür. Bu itibarla, davadan feragat nedeniyle mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.
2-Bozma nedenine göre, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları