Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/4735 E. , 2017/1443 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/4735 E. , 2017/1443 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/4735 E. , 2017/1443 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili ile davalı arsa sahibi arasında kat karşılığı inşaat ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlendiğini, işbu sözleşmeye göre arsalar üzerinde toplam 18 adet daire inşa edileceğini, bunlardan 7 adet dairenin anahtar teslimi şeklinde arsa sahibine teslim edileceğini, sözleşmeye göre müvekkili adına tescil edilmesi gereken A Blok 6 numaralı bağımsız bölümün müvekkiline verilmediğini ileri sürerek, A blok 6 no'lu bağımsız bölümün tapuda müvekkili adına iptal ve tescilini, mümkün olmazsa bedelinin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın haksız ve kötüniyetli olduğunu, davacının müvekkilinden borçlarını ödeme ve işlerini yoluna koyma vaadiyle sözleşme bitiminden evvel yüklenici sıfatı ile davacıya ait olacak gayrimenkullerden birisi üzerine ipotek koydurulmasını talep ettiğini, müvekkilinin de kendisinin zarar göreceği endişesi ile davacının bu talebini yerine getirdiğini, A Blok 6 no'lu bağımsız bölüme davacının şirketi tarafından ipotek koydurulduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı tarafından davacı şirketin borcu nedeniyle dava konusu bağımsız bölümün satıldığı iddia edilmiş ise de, buna dair herhangi bir belgeyi dosyaya ibraz etmediği, iddiasını ispat açısından yemin teklif edildiği, verilen kesin süre içerisinde davalı tarafından herhangi bir beyanda bulunulmadığı, taraflar arasındaki sözleşmeye göre davalının edimini yerine getirmediği, davacıya temlik edilmesi gereken dairenin verilmediği gerekçesiyle, davacının tapu iptal tescil talebinin reddine, taşınmaz bedeline ilişkin talebinin kabulü ile, 120.000,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosya incelendiğinde, davaya konu bağımsız bölüme davacının borcu nedeniyle ipotek konulduğu ve sonrasında bu borçtan dolayı satıldığı sabit olup, taraflar arasındaki sözleşme gereği davacıya düşen bağımsız bölümün satış bedelinin, davacının icra dosya borcunu kapatıp arta kalan bedel olduğu takdirde, bu miktar için davanın kabulüne karar verilmesi, satış bedelinden kalan olmaması halinde ise davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde yanılgılı gerekçeye dayalı hüküm kurulması doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları