Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/4229 E. , 2017/1646 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/4229 E. , 2017/1646 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/4229 E. , 2017/1646 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili kooperatifin üyesi olan davalının, aidat ve gecikme faizi borçlarını ödememesi nedeniyle aleyhine girişilen icra takibine haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile icra inkâr tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, takip tarihi itibariyle davacının davalıdan 3.385,00 TL asıl, 789,38 TL faiz alacağı bulunduğu, davalının takibe vaki itirazının haksız olduğu, alacağın likit olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile takibin bu miktarlar üzerinden devamına ve takip konusu asıl alacağın %20 oranında icra inkâr tazminatının davalıdan tahsiline; tavzih kararı ile davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmiştir.
Karar ve tavzih kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1)Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) HMK'nun 304/1. maddesi hükmüne göre, mahkemece, sadece, hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar düzeltilebilir. Bu itibarla, gerekçeli kararın hüküm fıkrasında, davalı lehine vekalet ücreti verilmediği halde, tavzih kararı ile vekalet ücreti ilave edilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur.
Bununla birlikte, mahkemenin bozmadan önceki kararında, davalının % 40 icra inkâr tazminatı ödemesine hükmedilmiş ve bu husus, bozma kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu durumda, davacı lehine usuli müktesep hak oluştuğu halde, eldeki kararda % 20 icra inkâr tazminatına karar verilmesi doğru olmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları