Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/3380 E. , 2017/1446 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/3380 E. , 2017/1446 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/3380 E. , 2017/1446 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davalarının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davaların kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen davada davalı ... ve asıl davada davalı ... vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Asıl davada davacı vekili, müvekkili ile davalı yüklenici ... arasında gayrimenkul satış vaadi ve daire karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiğini, davalı yüklenicinin işlerin bir çoğunu yarım bıraktığını, ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2008/50 D. İş sayılı dosyası ile eksiklikleri tespit ettirdiklerini, eksik ve ayıplı işler nedeniyle iskân alınmadığını ileri sürerek, nama ifa ve eksik işlerden kaynaklanan 50.000,00 TL maddi zararın tahsilini talep etmiş, 14.02.2014 tarihli ıslah dilekçesiyle talebini 177.365,20 TL'ye arttırmıştır.
Birleşen davada davacı vekili, sözleşmeden doğan kira ve ceza bedeli olan 20.000,00 TL'nin tahsilini talep etmiş, 14.02.2014 tarihli ıslah dilekçesiyle talebini 67.795,64 TL'ye arttırmıştır.
Asıl ve birleşen davada davalı ..., inşaatı tamamladığını, davacının oturulabilir daireleri kiraya vermeyerek zararın büyümesine yol açtığını, vergi borçları sebebiyle iskân iznini alamadığını, iskân izninin alınmasını engelleyen hiçbir eksiğin kalmadığını savunarak, asıl ve birleşen davada davanın reddini istemiştir.
Asıl davada davalı vekili, asıl davada davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, asıl davada davalı ... yönünden, husumet nedeniyle reddine, davaya konu gayrimenkulde bulunan 4 ve 12 numaralı bağımsız bölümlerin davacı tarafından satılarak nama ifaya izine, birleşen davada gecikme sebebiyle 67.795,64 TL kira tazminatının tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, asıl ve birleşen davada davalı ... ve asıl davada davalı ... vekili temyiz etmiştir.
1-Hüküm; yargılama sonunda uyaşmazlığın esası hakkında verilen nihai karardır. (HMK 294/1) mahkemece 19.04.2011 tarihli celsede asıl davada davalı ... hakkında davanın reddine karar verilmiş, ancak nihai karar da bu davalı hakkında hüküm kurulmamıştır. Yargılama aşamasında ara kararla esas hakkında karar verilemez. Bu husus yukarıda yazılan madde hükmüne aykırıdır. Bu nedenle anılan davalı hakkında ara kararla hüküm kurulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
2- Bozma nedenine göre, asıl ve birleşen davada davalı ... ve asıl davada davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün re'sen BOZULMASINA, (2) numaralı bent uyarınca asıl ve birleşen davada davalı ... ve asıl davada davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, asıl davada davalıdan peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları