Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/3049 E. , 2017/1411 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/3049 E. , 2017/1411 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/3049 E. , 2017/1411 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 25.11.2015 gün ve 631 Esas, 7581 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkili tarafından davalı aleyhine 05.07.2012 tarihinde icra takibine başlandığını, davalı tarafından borç miktarının yanlış hesaplandığı gerekçesiyle takibe itiraz edildiğini, icra takibine dayanak yapılan borç miktarının, 30.09.2001 tarihinden itibaren hesaplandığını, bu tarihten önceki borçların 13.08.2001 tarihli takibe konu olduğunu, davalının takip miktarı kadar borçlu olduğunun tespiti ile takibin devamına, haksız ve kötü niyetli olan davalının icra inkâr tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesi gerektiğini dava ve talep etmiştir.
Davalı vekili, davacı kooperatif ile aralarında geçen yargılama süreçleri ve kesinleşen kararlara göre, davacının aidat ve gecikme faizi borçlarının ihtarnamelerde belirtilen kadar olmadığının sabit olduğunu, davacının sonuçlanmış, mahkeme kararı doğrultusunda borcu revize etmediğini, böylece borcun ödenmesinin de engellendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporları ve dosya kapsamına göre; 37.999,84 TL aidat gecikme faizi, 1.039,81 TL iskân harcı, gecikme faizi yönünden itirazın iptaline, bu miktar üzerinden takibin devamına dair verilen karar Dairemizin 25.11.2015 tarihli ilamı ile bozulmuştur.
Davacı kooperatif vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 04,60 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 10.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları