Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/1658 E. , 2017/1397 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/1658 E. , 2017/1397 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/1658 E. , 2017/1397 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Şikayetçi vekili, ... 1. İcra ve İflas Müdürlüğü'nün 2014/2 İflas sayılı dosyasında düzenlenen sıra cetvelindeki müvekkilinin sırasına ilişkin şikayette bulunduklarını, iflas idaresinin kararında "alacaklı vekili tarafından toplam 91.011.508,48 TL alacak kaydedildiğini, talep edilen alacağın rüçhanlı olarak kabulü ile tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla sıra cetvelinin 4. sırasına alınmasına karar verildiğini", rehinle temin edilmiş alacakların İİK'nın 206. maddesi uyarınca rüçhanlı alacak olarak kendine özgü bir sıraya alınacağını ileri sürerek, alacağın rüçhanlı olarak sıraya alınmasını talep ve dava etmiştir.
Şikayet olunan vekili, şikayetin reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, ipotekli taşınmazların rüçhanlı ve 4. sırada bulunmasında herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı gerekçesiyle, şikayetin reddine karar verilmiştir.
Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.
İİK'nın 206. maddesinin ilk fıkrasında belirtilen alacaklıların, gayrimenkulden kaynaklanan vergiler çıktıktan sonra kalan bedel üzerinde rüçhan hakları bulunmaktadır. Sıraya girmeden öncelikle bu alacaklar ödenir. Anılan Kanun'un bu açık hükmü karşısında davacının alacağının ipotekli alacak olduğu gözetilerek, rüçhanlı alacak olarak kaydedilmesi gerekirken, yazılı şekilde 4. sıraya kaydedilmiş olmasının doğru olmamasına rağmen şikayetçinin bu konudaki talebinin reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, şikayetçi yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları