Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/1420 E. , 2017/1413 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/1420 E. , 2017/1413 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/1420 E. , 2017/1413 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Şikayetçi vekili, dava dışı borçluya ait taşınmazın satış bedelinin paylaştırıldığı sıra cetvelinde 20.943,34 TL'nin ipotek alacaklısı sıfatıyla şikayet olunana ayrılması işleminin hatalı olduğunu, taşınmazlar üzerine Tütüncüler Bankası lehine 1.500,00 TL bedelli 15.11.1994 tarihli mevcut ipoteğin teminat (üst sınır) ipoteği olduğunu, ipotek resmi senedinde, ipoteğin teminat ipoteği olduğunun açıkça belirtildiği gibi ayrıca doğmuş ve doğacak kredilere ilişkin ibaresi de yer aldığını, bu şekilde kurulan ipoteklerin teminat ipoteği olduğu ve bu miktarla sınırlı bulunduğunu ileri sürerek, sıra cetvelinin iptalini talep ve şikayet etmiştir.
Şikayet olunan vekili, sıra cetvelinin usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak, şikayetin reddini istemiştir.
Mahkemenin 29.01.2014 tarihli, şikayetin kabulüne dair verilen karar Dairemizin 18.02.2015 tarihli ilamı ile "itiraza konu sıra cetvelinin 1. sırasında yer alan ipoteğin üst sınır ipoteği olup olmadığını tespit etmek üst sınır ipoteği ise satış tarihi itibariyle, alacağını bilirkişiye hesaplattırarak şikayet olunana fazla pay ayrılıp ayrılmadığını belirlemek görevinin icra mahkemesine ait olduğundan bahisle" kararın bozulduğu ve bunun üzerine mahkemesince verilen görevsizlik kararı ile gönderildiği bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda Mahkemece, iddia, savunma, dosya kapsamı ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; borçlunun şikayet olunan lehine verdiği ipoteğin, 1.500,00 TL bedelle sınırlandırıldığı, kredi sözleşmeleri için verilen ipoteğin her halükarda üst sınır ipoteği olduğu, ipotekte ayrıca faiz ve benzeri giderlerin dahil edilmesinin, ipoteğin bu niteliğini ortadan kaldırmadığının sabit olduğu, şikayet olunanın alacağının 1.500,00 TL ile sınırlı olduğu, şikayet olunana 1. sırada 1.500,00 TL pay ayrılması gerektiği gerekçesiyle, şikayetin kabulüne, Samsun 1. İcra Müdürlüğü'nün 2009/12483 esas sayılı dosyasından yapılan 08.03.2013 tarihli sıra cetvelinin iptaline, karar verilmiştir.
Kararı, şikayet olunan vekili temyiz etmiştir.
Sıra cetveline yönelik şikayet başvurusu hakkında yerel mahkeme ipotek akit tablosunda üst sınır ipoteği olarak belirlenen 1.500,00 TL’nin esas alınarak, satış bedelinden ...ye 1.500,00 TL ayrılmasına karar verilmesi gerektiği belirtilerek, sıra cetvelinin iptaline karar verilmiş ise de 15.11.1994 tarihli ipotek akit tablosunda 1.500,00 TL üst limitli ipotek kurulduğuna, bu rakamla ilgili şikayetçi tarafın bir itirazı da bulunmadığına göre, bu miktar esas alınarak akit tablosundaki akdi ve temerrüt faizi, komisyon, banka vergisi, diğer vergiler esas alınarak satış tarihi itibariyle üst sınır miktarını aşamayacak şekilde uzman bilirkişiden rapor alınarak, ...ye tekabül edecek meblağın belirlenmek suretiyle sıra cetvelinin yapılması gerekeceği düşünülerek, karar verilmesi gerekirken, ipotek akit tablosunun içeriği hatalı yorumlanarak karar verilmesi yanlış olmuştur.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayet olunan vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, şikayet olunan yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları