Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/232 E. , 2017/1610 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/232 E. , 2017/1610 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529425
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/232 E. , 2017/1610 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Şikayetçi vekili, müvekkilinin müflis şirkette uzun yıllar işçi olarak çalıştığını, müflis şirketin işçilik alacaklarını ödeyemeyince takibe konu senetleri verdiğini, bu takip kesinleştikten sonra işveren şirketin iflasının açıklandığını, müvekkilinin alacağını iflas tarihine göre hesaplattırdığını ve kaydettirdiğini, iflas memurluğunca icra takibine konu alacağın kabul edildiğini, ancak 4. sıraya yazıldığını, müvekkili ile müflis şirket arasında işçi - işveren ilişkisi dışında bir ilişki bulunmadığını, alacağın 1. sıraya yazılması gerekirken 4. sıraya yazılmasının hatalı olduğunu ileri sürerek, alacağın 1. sıraya kaydedilmesini talep etmiştir.
Şikayet olunan müflis şirket iflas idare memuru, şikayetçi vekilinin, alacak başvurusunun reddedilen kısmına ilişkin kayıt kabul davası da açtığını, şikayette hukuki menfaati bulunmadığını savunarak, şikayetin reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, şikayetçi alacaklı taraf borçlu şirket hakkında 20.12.2004 keşide tarihli bonolara dayanarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibi başlattığı ve borçlu şirket tarafından alacaklının işçileri olduğuna dair bir kısım yazılı belgelerin taleplerine eklendiği, bononun işçilik alacağına ilişkin düzenlendiği hususunun ayrı bir yargılama konusunu teşkil ettiği, şikayetçi tarafından kayıt kabul davası açıldığı ve bu dava da bunun incelenmesinin mümkün olduğu, alacağın 4. sıraya kayıt ve kabulüne karar verilmesi işleminde yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçeleriyle, şikayetin reddine karar verilmiştir.
Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.
Şikayetçi, alacağının işçi alacağı olduğundan bahisle kaydedilen sırasına şikayet etmektedir. Bu tür şikayetlerde görevli mahkeme, İİK’nun 235. maddesi gereğince icra hukuk mahkemesidir. Bu durumda mahkemece, şikayetçi alacağının İİK’nun 206/4. fıkrasında yazılan alacaklardan olup, olmadığı belirlenerek, şikayetin buna göre sonuçlandırılması gerekirken, yazılı gerekçeler ile şikayetin reddine karar verilmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları