Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/9967 E. , 2017/1642 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/9967 E. , 2017/1642 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/9967 E. , 2017/1642 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil, alacak, elatmanın önlenmesi davalarının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davaların kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün birleşen 2007/297 E. davada davalı ... vekili ile birleşen 2007/259 E. davada davalı ... vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde birleşen dosya davalıları ... ve ... vekili avukat ... ve davalı ... ile asıl ve birleşen dosya davacısı ... ve vekili avukat ... gelmiş, diğer davalılar tarafından gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -
Asıl ve birleşen 2007/297 Esas ve 2007/259 Esas sayılı davalarda, davacı vekili, müvekkili ile davalı arsa sahipleri arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladığını, müvekkilinin, daha önce inşaatın bir kısmını yapan ilk yükleniciye imalat bedeli ödemek zorunda kaldığını ve sözleşmeye göre verilmesi gerekenden daha fazla davalılara bağımsız bölüm verildiğini ileri sürerek, ilk yükleniciye ödediği bedelin tahsilini ve fazladan verilen tapu kayıtlarının iptali ile müvekkili adına tescilini, mümkün değilse değerinin tahsilini; birleşen 2009/ 237 Esas sayılı davada, davacı vekili, davalının dava konusu daireyi haksız işgal ettiğini ileri sürerek, müdahalesinin menini talep ve dava etmişlerdir.
Mahkemece, bozma ilamı, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından, asıl ve birleşen davaların kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar, birleşen 2007/297 Esas sayılı davada davalı ... ve birleşen 2007/259 Esas sayılı davada davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) Mahkemece verilen ilk karara ilişkin bozma ilamında; davalı arsa sahipleri ile ilk yüklenici arasında yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshinin kesinleştiği tarihin saptanarak, bu tarih itibariyle ilk yüklenicinin yaptığı imalat bedelinin mahalli piyasa rayiçlerine göre bedelinin hesaplatılması ve 187.000,00 TL'yi geçemeyeceği dikkate alınarak, buna göre hüküm kurulması belirtilmiştir.
Dosya kapsamına alınan ilk yüklenici ile yapılan sözleşmenin feshine ilişkin dava dosyasının incelenmesinden; anılan sözleşmenin feshinin, 23.06.1999 tarihi itibariyle kesinleştiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, ilk yüklenicinin yaptığı imalat bedeli, 23.06.1999 tarihindeki mahalli piyasa rayiçlerine göre bilirkişiye hesaplatılıp, sonucuna göre bir hüküm tesisi gerekirken, imalat bedeli konusunda bozma ilamı ile usuli müktesep hak oluştuğu dikkatten kaçırılarak, feshin kesinleştiği değil fesih kararının verildiği tarihin esas alınarak üstelik güncelleme yapılmak suretiyle hesap yapan bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalılar ... ve ... vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının birleşen 2007/297 Esas sayılı davada davalı ... ve birleşen 2007/259 Esas sayılı davada davalı ... yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak, Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunan ... ve ...'a verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları