Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/9949 E. , 2017/1329 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/9949 E. , 2017/1329 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/9949 E. , 2017/1329 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davaların kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen davalarda davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, asıl ve birleşen davalarda, taraflar arasındaki gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi gereğince davacının satın aldığı bağımsız bölümlerin süresinde teslim edilmediğini ileri sürerek, kira kaybı için yapılan icra takiplerine itirazın iptalini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından, davalının daireleri süresinde teslim etmediği, yapı tatil tutanağının temerrüd tarihinden sonra olduğu gerekçesiyle, asıl ve birleşen davaların kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar, asıl ve birleşen davalarda davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, asıl ve birleşen davalarda davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) Taraflar arasında, yedi adet dairenin satışı için haricen düzenlenmiş 04.06.2005 günlü sözleşme imzalanmış, tapuda ise sekiz adet bağımsız bölümün davacıya satışı gerçekleştirilmiştir. Anılan sözleşme kapsamından, satışı vaad edilen yedi adet dairenin süresinde teslim edilmemesi halinde, her ay için rayiç kira bedeli ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu itibarla, davacıya satışı yapılan bir adet daire için davalının teslim süresi yönünden herhangi bir taahhüdü bulunmadığı anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece, tarafların, teslim etme süresi bakımından davalının taahüdünün bulunmadığı dairenin hangi daire olduğu yönünde beyan ve delilleri sorulup belirlendikten sonra, bu daire için açılan davanın reddi gerekirken, kabulü hatalı olmuştur.
Bunun yanında, mahkemece, asıl ve birleşen davalarda, asıl alacağın % 20'si oranında icra inkâr tazminatının ödenmesine karar verilmiştir. İİK'nun 67/2. maddesi gereğince, icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için itirazın haksız olması ve alacağın likit olması gerekir. Somut olayda, taraflar arasındaki sözleşmede, rayiç kira bedeli kadar tazminat ödeneceği belirlenmiştir. Bu durumda, alacağın likit olduğundan sözedilemeyeceğinden, icra inkâr tazminatına hükmedilmesi doğru olmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen davalarda davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararlarıcron