Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/9932 E. , 2017/1412 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/9932 E. , 2017/1412 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529479
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/9932 E. , 2017/1412 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 06.10.2015 gün ve 2014/10444 Esas, 2015/6321 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalılar vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı şirket vekili, yüklenici ... Turizm Ltd. Şti. ile davalı arsa sahipleri arasında düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereği yapılacak inşaatın %31'inin davacı şirkete %69'unun ise davalılara kalacağı kararlaştırılarak, bağımsız bölümlerin satışı üzerinden paylaşım yoluna gidildiğini, yeterli satış yapılamaması üzerine tadil sözleşmesi düzenlenerek taşınmazların paylaşıldığını, ancak arsa sahiplerince yüklenicinin hakettiği 11 adet dairenin devredilmediğini belirtmiş, daha sonra davacı şirketin 11 daireye ilişkin tüm haklarını...Mimarlık Mühendislik Ltd.Şti'ne temlik ettiğini, yüklenici şirketin temlik alan şirket ile daha önce şartlı devir sözleşmesi imzaladığını, ancak belirlenen sürede arsa sahibinden hakedilen yerlerin devir yetkilerinin alınamaması nedeniyle sözleşmenin iptal edildiğini, sonrasında keşif yapılarak inşaatın fiilen ve hukuken bitirildiği anlaşılınca temlik sözleşmesi yaptıklarını ileri sürerek, A-1, A-2, B-3, B-4, C-1, D-2, D-4, E-1, E-2, E-3, F-4, H-1 no'lu bağımsız bölümlerin davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile davacı şirket adına tapuda kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş, bilahare B-3 no'lu dairenin dava dilekçesine maddi hata ile yazıldığından bu daire ile ilgili bir taleplerinin olmadığını bildirmiştir.
Davalı arsa sahipleri vekili cevap dilekçesini ıslah ederek, davacının inşaatın yapımı sırasında malzeme alımından kaynaklanan borçlarını ödemeden kaçınmak için sözleşmeden kaynaklanan bütün haklarını davadan önce...Mimarlık Ltd.Şti'ne temlik ettiğinden davacının dava hakkının bulunmadığını, buna rağmen dava açtığını, daha sonra husumet itirazını bertaraf etmek için temliknamelerde muvazaalı şekilde değişiklik yapıldığını, davacının bağımsız bölümlerin satışından davalılara asgari 550.000 Sterlin kalacağını taahhüt ettiğini, sonrasında tadil sözleşmesi yaptıklarını savunarak, alacağını davadan önce temlik eden davacının alacak üstünde tasarruf yetkisi kalmadığından davanın reddine, aksi takdirde esastan reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece 29.07.2010 tarih ve 2009/664 E., 2010/382 K. sayılı kararı ile; dava konusu...ilçesi Akbük Köyü 2793 parselde bulunan B blok 3 no'lu bağımsız bölümün dava dilekçesinde maddi hata olarak yer verildiğinden bu bağımsız bölüm hakkında karar verilmesine yer olmadığına, A blok 1 ve 2 no'lu, B blok 4 no'lu, C blok 1 no'lu, D blok 2 ve 4 no'lu, E blok 1,2,3 no'lu, F blok 4 no'lu, H blok 1 no'lu bağımsız bölümlerin davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı temlik alan...Mimarlık Ltd. Şti. adına tapuda tesciline, eksik işlerle ilgili mahkeme veznesine depo edilen 4.950,00 TL'nin davalılara ödenmesine karar verilmiş, davalı arsa sahipleri ... ve ... vekillerinin temyizi üzerine, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 26.01.2012 gün ve 2010/7176 Esas, 2012/319 Karar sayılı ilamı ile; davacı vekili Av. ...'ün temlik alan vekili olduğuna ilişkin vekâletnamesi ibraz ettirilerek temlik alan adına davaya devamla hükme varılması, vekâletnamesi yoksa temlik alanın davaya katılımı sağlandıktan sonra uyuşmazlığın esası hakkında hükme varılması gerektiği, kabule göre de sözleşme gereği yüklenicinin merkezi anten sistemi kurması gerektiği halde bu konuda inceleme yapılmadan, klima sistemi için de montaj zorunluluğu üzerinde durulmadan satış bedelleri kabul edilerek, eksik imalât bedeli saptanmasının doğru olmadığı gerekçesiyle, hükmün bozulmasına karar verilmiş, davalı arsa sahipleri vekilinin karar düzeltme isteğinin yine Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 21.02.2013 gün ve 2012/2778 Esas, 2013/1212 Karar sayılı ilamı ile reddine karar verilmiştir.
Mahkemece bozma ilamına uyularak bu doğrultuda mahallinde keşif yapılmış, her bağımsız bölüme yetecek şekilde anten sisteminin kurulduğu, davacının sunduğu Arçelik firmasından alınan belgeye göre de klima bedelleri için de montajın da dahil olduğu, davacının edimini tamamı ile yerine getirdiği, tapu iptali ve tescilin koşulları oluştuğu gerekçesiyle, dava konusu B blok 3 no'lu bağımsız bölüme dava dilekçesinde maddi hata olarak yer verildiğinden bu bağımsız bölüm hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davanın kabulü ile, A blok 2 no'lu, B blok 4 no'lu, C blok 1 no'lu, D blok 4 no'lu, E blok 1, 2, 3 no'lu, F blok 4 no'lu, H blok 1 no'lu bağımsız bölümlerin davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile davacı temlik alan...Mimarlık Ltd. Şti. adına tapuda tesciline, A blok 1 no'lu bağımsız bölüm hakkında mahkemenin 2010/425 Esas sayılı dosyası ile ve D blok 2 no'lu bağımsız bölüm hakkında mahkemenin 2011/39 Esas sayılı dosyası ile açılan davalarla yükleniciden bağımsız bölüm satın alan 3. şahıslar lehine tapu iptali ve tescile karar verildiğinden bu bağımsız bölümler açısından yeniden karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karar Dairemizin 06.10.2015 tarihli ilamı ile onanmıştır.
Davalılar vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenlerlerden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 10.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları